Η αρχαιοτάτη Θεία Λειτουργία του Ευαγγελιστή Μάρκου στη Χίο

Εὐλογημένον τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διότι ἠξιώθη ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ νά ἑορτάσῃ τήν 178ην ἐπέτειον τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου Χίου.

Τήν Παρασκευήν 29ην – πρός Σάββατον 30ήν Σεπτεμβρίου 2023 ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία μέ τήν Ἀρχαιοτάτην Θείαν Λειτουργίαν, τήν ἀποδιδομένην εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Βώλου, τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ἀντωνίου Τσουκαλᾶ, κ. Ἰωάννου Μπογῆ, κ. Γεωργίου Χανδρῆ, κ. Γεωργίου Λούρου, κ. Ἰωάννου Μουσσᾶ καί κ. Κηρύκου Φαράκλα, τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Μπογῆ καί κ. Θεοφίλου Τσιγκαλάγη, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Ἀποστόλου Λάρδα.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Χίου, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς παραλληλισμόν τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τήν φαραωνικήν τυραννίαν τῆς Αἰγύπτου ὑπό τοῦ Μωϋσέως καί τῆς φανερώσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ νέου Ἰσραήλ ἐν Αἰγύπτῳ, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν τυραννίαν τῆς θρησκευτικῆς ἀμαθείας ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ καί τήν διά τοῦ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Εὐαγγελίου φανέρωσιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ «εἰς τόν κόσμον ἅπαντα».

Εἰς τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη Κτιτορικόν Μνημόσυνον.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς εὑρίσκεται εἰς θέσιν, καθ’ ἥν τὸν 16ον αἰῶνα εὑρίσκετο γενουάτικη ἔπαυλις μὲ ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Μὲ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Γενουατῶν ἀπὸ τὴν Χίον, ὁ Ναὸς περιέρχεται εἰς τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ εἰς τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος εἶναι δίκλιτος μὲ παράβημα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Κατεστράφη κατά τὴν σφαγὴν τῆς Χίου τὸ 1822 καὶ, ἐν συνεχείᾳ, ἀνηγέρθη νέος Ἱερὸς Ναὸς τρίκλιτος μὲ νέον παράβημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ἐγκαινιάζεται τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1845 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Χίου Σωφρόνιον (εἶτα Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας).

Ὑπέστη φοβεράς ζημίας κατά τόν σεισμὸν τοῦ 1881 καὶ ἀνεκαινίσθη καὶ ἐνεκαινιάσθη τήν 25ην Ἀπριλίου 1889.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν φυλάσσεται τεμάχιον ὑφάσματος μὲ αἷμα τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου, ὁ ὁποῖος πρό τοῦ μαρτυρίου του διῆλθεν ἀπό τήν Ἐνορίαν.

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου ἐδέχθη προσφάτως τάς εὐλογητάς ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (2015) καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου (2013), καθώς καί τοῦ πρ. Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, τοῦ πρ. Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας, καί τοῦ πρ. Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ Ναυάρχου κ. Κοσμᾶ Χρηστίδη.

Εἰς τήν Ἐνορίαν λειτουργεῖ Ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Πνευματικὸν καὶ Πολιτιστικὸν Κέντρον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ΄΄ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος΄΄». Χορῳδία Κυριῶν μέ Χοράρχην τόν κ. Σταῦρον Στεῖρον, Καθηγητήν Μουσικῆς, καί διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακῆς πηλοποιΐας ἀπό τήν κ. Μαρίαν Χρυσούλη.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....