Η αρχή της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

καὶ ἡ Α΄ Ἑβδομὰς τῶν Νηστειῶν

Μὲ τὴν τέλεσιν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἤρξατο ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης, τῶν ὁποίων προέστη ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.

Τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 5ης Μαρτίου ἐ.ἔ., μνήμης τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, οὐκρανιστί, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου Krochak, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κατὰ τὴν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐν ἐξελίξει πολεμικὴν σύρραξιν φονευθέντων. Ὁ χοροστατήσας κατ’ αὐτὴν Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀπηύθυνε λόγους παραμυθίας πρὸς τοὺς προσελθόντας Οὐκρανούς, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιοῦν διὰ τὴν τύχην τῶν οἰκογενῶν καὶ τῆς πατρίδος των καὶ ἐκάλεσεν ἅπαντας εἰς κοινὴν προσευχὴν ὑπὲρ καταπαύσεως τῶν ἐχθροπραξιῶν, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς ἐπίκλησιν τῶν πρὸς Κύριον πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου ΚΠόλεως Φωτίου καὶ τῶν Ἁγίων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Ὄλγας καὶ Βλαδιμήρου διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Θείου Φωτισμοῦ ἐπὶ τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων των, τῶν ἀναδειχθέντων ἐκ τῆς κολυμβήθρας τοῦ Δνειπέρου, πρὸς ἐπικράτησιν εἰρήνης εἰς τὴν εὐλογημένην, ἁγιοτόκον καὶ μαρτυροτόκον χώραν αὐτήν. Κατέληξε δὲ μετὰ τῆς εὐχῆς καὶ διαπύρου προσευχῆς ὅπως παύσουν αἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου εἰς τὸ ἁγιοβάδιστον Κίεβον ὥστε νὰ ἀφήσουν νὰ ἀκουσθῇ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος τῆς εἰρήνης, εἰρήνης καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καταλλαγῆς ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα του, καὶ ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον.

Τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, 6ην ἰδίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ τὴν συμμετοχὴν πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, καθ’ ἣν ἀνεγνώσθη ὁ Κατηχητήριος Λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐνῷ ἱκανὸς ὑπῆρξεν ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν οἱ ὁποῖοι μετέσχον καὶ εἰς τὰς λοιπὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας τῶν ἡμερῶν τοὺς Ἀναστάσιμον, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 5ης ἰδίου, καὶ Κατανυκτικόν, τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 6ης ἰδίου, Ἑσπερινούς, τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, ἀπὸ Καθαρᾶς Δευτέρας καὶ ἑξῆς, καθ’ ἃς ἐψάλη τμηματικῶς ὁ Μέγας Κανών, ἀναμὶξ ἑλληνιστὶ καὶ σλαυωνιστί, καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τὴν Τετάρτην, 9ην ἰδίου, μνήμην τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ὁ προστὰς τῶν Ἱερῶν τούτων Ἀκολουθιῶν οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκάλεσε τοὺς πιστοὺς εἰς πνευματικὴν ἐγρήγορσιν καὶ ἐπιστράτευσιν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων ὥστε ἐν μετανοίᾳ, προσευχῇ καὶ νηστείᾳ νὰ διέλθωμεν ἅπαντες τὸ προκείμενον κατανυκτικὸν στάδιον τῶν ἀρετῶν, ἀξιοποιοῦντες τὴν δυνατότητα ποὺ μᾶς δίδει ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ὑπὸ τὴν ἰδίαν Αὐτοῦ ἐξουσίαν θέμενος Κύριος νὰ ἀποδυθῶμεν καὶ ἐφέτος εἰς τὸν εὐλογημένον τοῦτον ἀγῶνα ἵνα ἀποθέσωμεν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν, καὶ νὰ ἐνδυθῶμεν τὸν νέον, ἐν Χριστῷ, ὥστε νὰ ἑορτάσωμεν Ἀνάστασιν Χριστοῦ, ἀνάστασιν ἡμετέραν, νὰ ἀνέλθωμεν ἕν ἀκόμη, ἢ περισσότερα, ἀπὸ τὰ σκαλοπάτια τῆς κλίμακος τῶν ἀρετῶν.

Τέλος, τὴν Πέμπτην, 10ην Μαρτίου, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, γεωργιανιστί, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἠλία  Jinjolava, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Γεωργιανοφώνου Παροικίας ΚΠόλεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος, ἱερεύς, ἔρχεται τακτικῶς εἰς Σμύρνην πρὸς θεραπείαν τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως διὰ τοὺς Γεωργιανοφώνους πιστούς.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....