Η εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Διαβατό

Το Σάββατο 21 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού του Δήμου Βέροιας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας ευλόγησε το κόλυβο των Αγίων και ευχήθηκε στον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιατζίδη για την ονομαστική του εορτή.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων τήν κλῆσιν ἔλαβες, ἀλλ᾽ ὡς ὁ θεσπέσιος Παῦ­λος, ἔσχες μᾶλλον, ἔνδοξε, ταύτην ἐξ ὕψους, Κωνσταντῖνε ἰσαπό­στο­λε, παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ».

Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία τή μνήμη τῶν ἁγίων θεοστέπτων βασιλέων Κωνστα­ντί­νου καί Ἑλένης, δύο ἁγίων τῶν ὁποίων ὁ ρόλος καί ἡ συμβολή στήν ἱστορία, ὄχι μόνο τῆς χρι­στι­α­νικῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου, ὑπῆρξε μεγαλειώδης καί καθο­ριστι­κός.

Ὁ ρόλος πού ἀνέλαβαν καί ἡ ἀπο­στολή πού πραγματοποίησαν δέν ἀποτελοῦσε δική τους πρω­το­βου­λία καί ἔμπνευση. Ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού τούς κάλεσε σ᾽ αὐτήν τήν ἀποστολή, κλήση στήν ὁποία ἀντα­ποκρίθηκαν καί οἱ δύο μέ προθυμία καί πιστότητα.

Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἦταν ἐκεῖ­νος ὁ ὁποῖος δέχθηκε τήν οὐ­ρά­­νια ἀπο­κάλυψη ὅτι θά νικήσει τόν ἀντί­παλό του μέ τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ καί δέν δίστασε νά ἀν­τι­κα­ταστήσει τά μέχρι τότε ἐν χρή­σει εἰδωλολατρικά σύμβολα μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ πού τοῦ ἀπο­καλύφθηκε ὡς σύμβολο τῆς νί­κης καί νά ἀποδώσει τή νίκη του στόν Θεό τῶν χριστιανῶν, στόν ὁποῖο πί­στευε καί ἡ μητέρα του, ἀλλά κα­τεδίωκαν ὅλοι οἱ προκά­τοχοί του, Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες.

Τό ὅραμα τοῦ Σταυροῦ μέ τήν ἐπι­γραφή «ἐν τούτῳ νίκα» ἦταν ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ πρός τόν Κων­στα­ντίνο, ὁ ὁποῖος σέ ἔνδειξη εὐγνω­μο­σύνης πρός τόν Θεό πού τόν βο­ή­­­­­θησε σέ μία δύσκολη καί καθο­ρι­στική μάχη ἀπέδωσε τήν ἐλευθε­ρία τῆς πίστεως στούς χριστιανούς τῆς αὐτοκρατορίας του καί ἀνα­δεί­­χθη­κε ὑπέρμαχος τῆς Ἐκκλη­σίας καί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως συγκαλώ­ντας τήν πρώτη Οἰκουμε­νική Σύ­νο­δο κατά τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου.

Κλήση τοῦ Θεοῦ ἦταν καί γιά τήν εὐσεβῆ μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλέ­νη, ἡ ἀπόφαση νά ἐρευνήσει στά Ἱε­ροσόλυμα καί νά ἀνακα­λύψει τόν τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου καί νά ἀνοικοδομήσει στή συνέχεια τόν πανίερο ναό τῆς Ἀναστάσεως, δια­σώζοντας ἔτσι τά πιό ἱερά σύμ­βολα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγείου παρουσίας τοῦ Κυ­ρίου.

Ἐάν ὅμως οἱ ἑορ­ταζόμενοι σήμε­ρα ἅγιοι ἰσαπόστο­λοι Κωνσταντί­νος καί Ἑλένη ἀνε­δείχθησαν ἅγιοι καί μέγιστοι ἀκο­λουθώντας τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, ἡ εὐκαι­ρία καί ἡ δυνατότητα αὐτή προσφέρεται καί σέ μᾶς. Διότι ὁ Θε­ός καλεῖ καί ἐμᾶς νά ἀκολου­θήσουμε τήν κλήση πού μᾶς ἀπευ­θύ­νει. Καί ἡ κλήση εἶναι προσω­πική καί ἐξιδιασμένη γιά τόν κα­θέ­να μας ἀνάλογα μέ τίς ἱκα­νό­τητες καί τίς δυνατότητές του, ἀνάλογα μέ τή θέση του καί τήν προσωπικό­τητά του. Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως καί περι­μένει ἀπό ἐμᾶς, ὅπως συστήνει καί ὁ ἀπόστο­λος Παῦλος, «περιπα­τῆ­σαι ἀξίως τῆς κλήσεως ἥν ἐκλή­θη­μεν».

Βασικό περιεχόμενο τῆς κλή­σε­ως πού ἀπευθύνει ὁ Θεός πρός ὅλους μας εἶναι νά πορευθοῦμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν του γιά νά φθάσου­με μέ τή χάρη του στήν ἁγιό­τητα καί νά ἐπιτύχουμε τή σω­τηρία μας.

Στήν κλήση αὐτή συμπεριλαμ­βά­νονται καί οἱ ἐπί μέρους κλήσεις τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐργασθοῦμε τά ἔργα τοῦ φωτός, ἀλλά καί νά δια­κονή­σουμε στό δικό του ἔργο, ἀνά­λογα, ὅπως εἶπα, μέ τίς δυνατό­τη­τές μας. Διότι ἡ ἀξιοποίηση τῆς βασικῆς μας κλήσεως, ἡ ὁποία εἶ­ναι κλήση εἰς σωτηρίαν, εἶναι ἀπο­τέλεσμα τῆς ἀξιοποιήσεως πολλῶν ἐπί μέ­ρους κλήσεων, καθώς ἡ σω­τη­ρία μας ἀποτελεῖ τή συνιστα­μέ­νη μιᾶς πορείας ζωῆς στήν ὁποία κυριαρ­χεῖ ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη.

Τό ζητούμενο εἶναι νά ἀντιλαμ­βα­­νόμαστε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, νά ἀντιλαμ­βανό­μαστε τίς καθημερι­νές κλήσεις τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά τίς ἀκολου­θοῦ­με.

Ὁ Θεός μᾶς ἀπευθύ­νει τίς κλή­σεις μέ διάφορους τρό­πους, ἴσως ὄχι τόσο ἐντυπωσια­κούς, ὅ­πως αὐτός μέ τόν ὁποῖο κά­λεσε τόν ἑορ­τα­ζό­μενο σήμερα Μέ­γα Κων­στα­ντίνο, ἀλλά μέ πιό ἁ­πλούς, πού μπορεῖ νά εἶναι μιά πα­ρότρυνση ἤ μιά πρόσ­κληση κά­ποιου ἀδελφοῦ μας, πού μπορεῖ νά εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός τῆς ζωῆς μας, πού μπορεῖ νά εἶναι ἀκόμη ἕνα πρό­βλημα ἤ ἕνα δυσά­ρεστο συμ­βάν, μία θλίψη ἤ μία ἀσθένεια. Δέν πρέ­πει ἄλλωστε νά ξεχνοῦμε ὅτι τίποτε ἀπό ὅσα συμ­βαίνουν στή ζωή μας, τίποτε ἀπό ὅσα ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ζοῦμε δέν εἶναι τυχαῖο. Ὅλα ἔχουν ἕνα λόγο· καί ὁ λόγος αὐτός μπορεῖ νά ἀποτε­λεῖ κλήση τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, τήν ὁποία δέν θά πρέπει νά τήν ἀφή­σου­με νά περά­σει ἀναξιο­ποίη­τη.

Γι᾽ αὐτό, λοιπόν, ἄς εἴμαστε πάν­το­τε σέ ἐγρήγορση γιά νά συνειδη­το­­ποιοῦμε καί νά ἀξιοποιοῦμε τίς κλήσεις τοῦ Θεοῦ καί ἀνταπο­κρι­νόμενοι σ᾽ αὐτές νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰω­νίου ζωῆς, τήν ὁποία καί εὔχομαι, διά πρεσβειῶν τῶν ἑορταζομένων σήμερα ἁγίων θεοστέπτων βασι­λέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταν­τίνου καί Ἑλένης νά ἀπολαύσουμε ὅλοι μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....