ΟΜΙΛΙΑ

ΑΘΜ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

 

Προσφιλέστατέ μου καὶ φίλε τῆς καρδίας ἡμῶν, ἅγιε Ἀμερικῆς κύριε Ἐλπιδοφόρε,

Σήμερα κατὰ τὸν προφητάνακτα Δαυΐδ «αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασόμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

Ὄντως δι’ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν τιμίαν συνοδείαν μας, ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ὅλως ἱστορική, διότι διὰ πρώτη φορὰ ἐπισκεπτόμεθα τὴν μεγάλην αὐτὴν δημοκρατικὴν καὶ σπουδίαν χώραν τῆς Ἀμερικῆς.

Βεβαἰως ἤλθαμεν ἐνταῦθα δι’ ἕναν ἰδιαίτερον λόγον, ἀλλὰ παράλληλα ἤλθαμεν νὰ θαυμάσωμεν τὸ μεγαλεῖον καὶ τὸ ἀρχιτεκτονικὸν μέγεθος τῆς Ἀμερικῆς, τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἀλλά, καὶ δι’ ἕναν ἀκόμη λόγον, νὰ καμαρώσωμεν τὴν ἀγαπητὴν ἑλληνικὴν Ὁμογένειαν μας καὶ τὸ τὶ αὕτη κατώρθωσεν καὶ ἐδημιούργησεν καὶ τέλος νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ πλησίον τὸ πολυποίκιλον καὶ ἀφαντάστου μεγαλείου ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία δικαίως, εἶναι τὸ καύχημα τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἀλήθεια φίλτατε ἅγιε Ἀμερικῆς,

Ἡ συγκίνησίς μας δὲν περιγράφεται ποὺ βρισκόμεθα ἀνάμεσά Σας διὸ καὶ εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν ἀποδοχὴν καὶ διὰ τὰ φιλάδελφα αἰσθήματά Σας, τόσο πρὸς τὴν Ἡμετέραν Μετριότητα, ὅσο καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου, τὴν ὁποίαν εὐλογίαν καὶ ἀδελφικὴν ἀγάπην μεταφέρομεν εἰς τὴν περίπυστον Ἀρχιεπισκοπήν Σας καὶ εἰς τὸ φιλάγιον ποίμνιόν Σας.

Πράγματι, αἰσθανόμεθα δέος ἀντικρύζοντας, ὄχι μόνον, τοὺς οὐρανοξύστες τοῦ ἀμερικανικοῦ ὀνείρου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργον καὶ τὴν πολύπλευρον δραστηριότητα τῆς λαμπρᾶς Ὁμογενείας μας καὶ τὸ εὕρος τῆς βαθειᾶς πίστης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀφοσίωσιν στὶς παραδόσεις τοῦ γένους μας.

Πολὺ εὔστοχα παρατήρησεν ὁ μεγάλος καὶ σπουδαῖος ἐκεῖνος Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Γέροντας Δέρκων Ἰάκωβος ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀμερικὴν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀλήστου μνήμης προκατόχου Σας Ἰακώβου, εἶχεν εἴπει ἀντικρύζοντας τὰ ἐπιτεύγματα τῶν ὁμογενῶν, τοὺς ὑπερόχους ναοὺς καὶ τὰ λοιπὰ ἱδρύματα ὅτι μέσα στὴν συμφορὰν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ὁ Θεὸς ἐπέτρεψεν τὴν μετακίνησιν τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀπὸ τὰς ἑστίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, καὶ πολύ καλῶς, γιὰ νὰ θαυμάζωμεν τώρα μίαν ἄλλην Ἑλλάδα καὶ πολὺ ὅμορφη.

Ὅλα ὅσα θαυμάσαμε καὶ ἴδαμε εἶναι ἀποτέλεσμα βεβαίως τῆς ἐργατικότητος τῶν Ὁμογενῶν μας ἀλλὰ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης καὶ τοῦ ἐπαίνου ἁρμόζει εἰς τὸ ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν τῶν κατὰ καιροὺς Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ εὐαγοῦς κλήρου.

Χαιρόμεθα ἐπίσης, διότι εἰς τὸ πολυπληθές ποίμνιον τῆς περιπύστου Ἀρχιεπισκοπῆς Σας εἴδομεν νὰ δραστηριοποιεῖται καὶ ὁ Αἰγυπτιώτης Ἑλληνισμὸς, ὁ ὁποῖος μαζί μὲ τὴν πίκρα τῆς ξενητείας ἔφερε μαζί του τὴν φλόγα τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τὴν ἀγάπην διὰ τὴν πατρίδα.

Εἴμεθα ἰδιαίτερα συγκινημένοι διότι, θεοκινήτως ἀπεφάσισεν ἡ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως δια της Σοφίας και της πατρικής αγάπης και εμπιστοσύνης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ ἐξέλεξεν καὶ ἀπέστειλεν ἐνταῦθα τὴν Ὑμετέρα πεπνυμένην Σεβασμιότητα, ἄνδρα λόγιον καὶ φύλακα τῶν παραδόσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, διὸ πολυφίλητε ἅγιε Ἀμερικῆς, εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας τὰ ἔτη Σας νὰ εἶναι ὑπὲρ τῆς ψάμμου τῆς θαλλάσης, ἡ δὲ ἀρχιερατεία Σας μακρά, ἄλυπος καὶ καρποφόρα διὰ τὸν ἔπαινον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ καύχημα τοῦ φιλοθέου ποιμνίου Σας.

Ἡμεῖς ἤλθομεν περιχαρεῖς ἐνταῦθα μεταφέροντες τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Μάρκου καὶ τὸν ἀσπασμὸν τιμῆς καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπόν Σας τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου μας.

Ἤλθομεν ἐνταῦθα μεταφέροντες τὸν κάματο, καὶ τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα τοῦ αγώνα τῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Πατριαρχείου μας, τὸ ὁποῖον ἀγωνίζεται, μὲ ὄλες του τὶς δυνάμεις, νὰ μεταδώσει τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος στοὺς λαοὺς τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, καίτοι

σήμερον ἐναντίαι δυνάμεις καὶ δὴ τῶν ἀδελφῶν ὀρθοδόξων τοῦ Βορρᾶ προσπαθοῦν ὡς τὰ θηρία τῆς Ἀποκαλύψεως νὰ καταστρέψουν τὸ ἔργο αὐτὸ, τὸ ὁποῖο μὲ τὶς πρεσβείες τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς προσευχές Σας σεβασμιώτατε, καὶ τοῦ ὑμετέρου πιστοῦ λαοῦ θὰ συνεχιστεὶ ἀκλονήτως, ἀποτρέποντας τὰ ἔργα τοῦ σκότους νὰ τελεσφορήσουν.

Ἡ παρουσία μας σήμερα ἐδῶ στὸ ἴδιο θυσιαστήριο, μὲ τὴν κοινωνία μας αὐτὴ «ὑπεραυξάνει τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ πλεονάζει τὴν ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους».

Εὐλογοῦμεν τὸν κλῆρον καὶ τὸν ὑπέροχον πιστὸν λαόν Σας.

Εὐχαριστοῦμεν πάλιν καὶ πολλάκις διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν φιλοξενίαν Σας.

Ἂν καὶ ἡ παραμονή μας ἐνταῦθα βραχεία, ἡ ἐμπειρία μας ὅμως μακρὰ καὶ πλουσία, διὸ θὰ διατηροῦμεν μὲ εὐγνωμοσύνην ζωηρὰ τὴν ἀνάμνησιν δι’ ὅσα ἴδωμεν καὶ ἐβιώσαμεν κοντά Σας