Ὁ καλύτερος φίλος

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 

 

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν ἀναζητᾶ νά βρεῖ ἕνα φίλο, πού ἡ φιλία μας θά εἶναι δυνατή καί
παντοτινή; Ὅλοι μας τό ἔχουμε ἀνάγκη αὐτό, ἤδη ἀπό τότε πού ἤμασταν μικρά
παιδιά. Ὅσο μεγαλώνουμε ὅμως, θέλουμε νά ἔχουμε κάποιο φίλο ὄχι ἁπλῶς γιά νά
κάνουμε παρέα, ἀλλά γιά νά μᾶς καταλαβαίνει, νά μᾶς στηρίζει, νά μοιραζόμαστε τίς
ἀνησυχίες, ὅπως καί τίς χαρές μας.
Τότε γιατί πολλές φορές ἀπογοητευόμαστε καί χαλᾶνε οἱ φιλίες μας; Ἐκεῖ πού
νομίζουμε πώς βρήκαμε τόν κατάλληλο, γιά ἐμᾶς, φίλο, ἐκεῖ διαλύονται κάποια
στιγμή ὅλα. Μά, μιά φιλία δέν μπορεῖ νά σταθεῖ χωρίς νά πληροῖ κάποιες
προϋποθέσεις:
• Ἀγάπη: Ἄν δέν ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, τότε τί φιλία θά εἶναι αὐτή;
• Εἰλικρίνεια: Εἶναι ἀπαραίτητη! Τά ψέματα καί οἱ ὑποκρισίες δέν φέρνουν καλά
ἀποτελέσματα.
• Ἀλληλοβοήθεια: Ὁ ἕνας νά βοηθάει τόν ἄλλο στίς δύσκολες στιγμές.
• Σεβασμός: Δέν σημαίνει πώς, ἐπειδή εἴμαστε μέ κάποιον φίλοι, θά τοῦ μιλᾶμε
καί θά τοῦ συμπεριφερόμαστε ὅπως θέλουμε!
• Ἐμπιστοσύνη: Τό πιό σημαντικό γιά μιά ἀληθινή φιλία!
• Συνεννόηση: Κάνουμε πέρα τόν ἐγωισμό καί δέν κοιτᾶμε μόνο τόν ἑαυτό μας.
• Ἐνθάρρυνση: Δίνουμε θάρρος στόν φίλο μας, ὅταν δειλιάζει σέ κάτι.
• Ἐνδιαφέρον: Δέν ἀδιαφοροῦμε γιά αὐτόν, ἀλλά ἀντίθετα τόν σκεφτόμαστε καί
τόν νοιαζόμαστε.
Καί ἡ βασικότερη προϋπόθεση γιά μιά γερή φιλία εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Θεό. Ὅταν
δύο φίλοι ἀγαποῦν τόν Θεό, τότε ὅλες οἱ παραπάνω προϋποθέσεις εἶναι βέβαιο πώς
θά πληροῦνται. Ὅσες φιλίες δημιουργοῦνται καί ἔχουν μεταξύ τους πρῶτο φίλο τόν
Χριστό, θά κρατήσουν γιά πάντα.
Νά μήν ξεχνᾶμε πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ καλύτερος φίλος μας! Καί δέν χρειάζεται
καθόλου νά Τόν ψάξουμε ἐμεῖς, γιατί τρέχει πρῶτος Ἐκεῖνος νά μᾶς βρεῖ. Εἶναι ἕνας
κοινός φίλος ὅλων. Μποροῦμε νά Τοῦ ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Ἀκόμα καί ἄν
ὅλοι μᾶς περιφρονήσουν καί μᾶς ἀπογοητεύσουν,
Ἐκεῖνος δέν πρόκειται νά μᾶς προδώσει ποτέ!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....