Κυριακή της Ορθοδοξίας και Δοξολογία για την επέτειο 200 χρόνων από την έναρξη της Επαναστάσεως στη Νάουσα.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των Νηστειών -13 Μαρτίου) το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης τελέστηκε ο Όρθρος, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η Τελετή για την Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων και η Δοξολογία για τη 200η επέτειο της ενάρξεως της επαναστάσεως στη Νάουσα προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας και σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, στο προαύλιο του ιερού Ναού χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς τοπικοί σύλλογοι.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε: «Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱός Φαραώ, μᾶλ­λον ἑλόμενος συγκακουχεῖ­σθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ».

Ἕναν μεγάλο θρίαμβο ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα, πρώτη Κυ­ριακή τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλη­σία μας. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν της εἰκόνων, τίς ὁποῖες εἶχαν κατα­συ­κοφαντήσει καί ἀπομακρύνει ἀπό τούς ἱερούς ναούς οἱ ἀσεβεῖς εἰκο­νομάχοι, διώκοντας συγχρόνως καί ἐξορί­ζο­ντας καί ὅσους τίς εὐ­λα­βοῦντο, τίς ὑπερασπιζόταν καί ἀπέδιδαν σέ αὐτές τιμητική προ­σκύ­νηση, μέ τήν πίστη καί τή βε­βαι­ότητα ὅτι ἡ τιμή δέν ἀναφέ­ρεται στό ὑλικό στοιχεῖο τους, ἀλλά «ἐπί τό πρωτότυπον διαβαί­νει», ἀποδίδεται στό εἰκονιζόμενο ἱερό πρόσωπο τοῦ Κυρίου, τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου καί τῶν ἁγί­ων.

Καί καθώς ὁ θρίαμβος αὐτός εἶναι θρίαμβος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι τῶν αἱρετικῶν εἰκονομά­χων, οἱ θειότατοι πατέρες θέλησαν νά μᾶς ὑπενθυμίσουν τά μεγάλα κατορθώματα τῆς πίστεως, ὅπως τά παρουσιάζει μέ μοναδικό τρόπο ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος στήν πρός Ἑβραίους ἐπι­στολή του, ἀλλά καί τίς μεγάλες καί ἁγίες ἐκεῖνες μορφές, οἱ ὁποῖες ἀνά τούς αἰῶνες θριάμβευσαν διά τῆς πίστεως.

Μία ἀπό αὐτές καί ὁ προφήτης Μωϋ­σῆς. Γεννημένος στήν Αἴγυ­πτο, τήν ἐποχή τῆς αἰχμαλωσίας τῶν Ἰσραηλιτῶν στούς Αἰγυπτί­ους, υἱοθετήθηκε μέσα στό σχέδιο τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἀπό τή θυγατέρα τοῦ Φαραώ.

Ὅμως ἐκεῖνος, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος, ἀρνήθηκε νά λέγεται υἱός Φαραώ καί νά ἀπολαμβάνει τά ἀγαθά, ἐνῶ οἱ ὁμοεθνεῖς του ὑπέ­μεναν τίς κακουχίες καί τίς ταπει­νώσεις τῶν Αἰγυπτίων, καί προτί­μησε νά συγκακοπαθήσει μαζί τους στηριζόμενος στήν πίστη του στόν Θεό τῶν πατέρων του, καί ὁδήγησε στή συνέχεια τόν Ἰσραηλιτικό λαό μακριά ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τήν καταδυναστεία τοῦ Φαραώ.

Σήμερα ὅμως δέν ἑορτάζουμε μό­νο τόν θρίαμβο τῆς πίστεως πού ὁδή­γησε στήν ἀναστήλωση τῶν ἱε­ρῶν εἰκόνων. Ἑορτάζουμε καί τόν θρίαμβο τῆς πίστεως τῶν πατέρων καί τῶν μητέρων μας, τῶν ἡρωι­κῶν Ναουσαίων, πού σάν σήμερα πρίν ἀπό 200 χρόνια ἀποφάσισαν νά ξεσηκωθοῦν γιά νά ἀποτινά­ξουν τόν βαρύ καί καταπιεστικό ζυγό τῆς σκλαβιᾶς.

Τό ἔκαναν κινού­μενοι ἀπό τήν πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό, τήν ὁποία καταπίεζε ἀφόρητα ὁ Τοῦρ­κος δυνάστης, μιμούμενοι, θά μπο­ρούσαμε νά ποῦμε, καί αὐτοί τόν Μωυσῆ. Γιατί καί οἱ Ναουσαῖοι ἀπο­λάμβαναν τήν ὑψηλή προ­στα­σία τῆς μητέρας τοῦ ἑκάστοτε σουλ­τάνου, ὅπως ὁ Μωυσῆς τοῦ Φαραώ, καί εἶχαν προνόμια μονα­δικά, ἀνάμεσα στά ὁποῖα καί τό ὅτι δέν ἐπιτρεπόταν νά διανυκτε­ρεύ­ουν μέσα στήν πόλη μουσουλ­μά­νοι, μέ ἐξαίρεση ἕναν πολιτικό διοι­κητή, ἕναν ἱεροδικαστή καί ἕναν ἀντιπρόσωπο τῆς μητέρας τοῦ σουλτάνου, ἀλλά καί ὅτι οἱ κά­τοικοί της ἦταν ἀπαλλαγμένοι ἀπό τούς φόρους.

Καί ὅμως οἱ Ναουσαῖοι πού ζοῦ­σαν σχεδόν ἐλεύθεροι νά ἀπολαμ­βάνουν τά ἀγαθά τους καί τά προ­νόμιά τους καί νά βλέπουν τήν πόλη τους νά εὐημερεῖ καί νά προ­ο­δεύει μέσα στήν τουρκοκρατού­με­νη πατρίδα, τόλμησαν νά θυσιά­σουν αὐτά τά προνόμια, γιά νά συμπαραταχθοῦν μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες καί νά ἀγωνισθοῦν καί αὐτοί μέ πίστη στόν Θεό, γιά νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τούς Τούρκους καί νά ἐλευθερώσουν τήν πατρίδα καί τούς ἀδελφούς τους ἀπό τή σκλαβιά.

Ἔτσι, σέ ἀγαστή ἀλλά καί μυστική συνεργασία μέ τούς ἄλλους Ἕλλη­νες ὁπλαρχηγούς καί προκρίτους, ἐπέλεξαν οἱ Ναουσαῖοι αὐτή τή σημαντική γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν πίστη μας ἡμέρα, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά νά ἀναστη­λώ­σουν μαζί μέ τίς ἱερές εἰκόνες καί τά ἱερά λάβαρα τῆς ἐπαναστάσεως, καί νά διατρανώσουν τήν ἀπόφασή τους νά ἀγωνισθοῦν μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τόν κοινό ἐθνικό σκοπό.

Ἀκολουθώντας, λοιπόν, καί οἱ πατέρες μας τό παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Μοριᾶ καί τῆς Ρού­μελης, συγκεντρώθηκαν τήν Κυ­ρια­κή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 1822 στόν Μητροπολιτικό τότε ναό τῆς Να­ού­σης, στόν ναό τοῦ ἁγίου Δημη­τρίου, γιά νά λειτουργηθοῦν καί νά ζητήσουν ἀπό τόν Θεό νά εὐλογή­σει τόν δίκαιο ἀγώνα τους.

Σύμφωνα μέ τίς ἱστορικές πηγές ὁ Μητροπολίτης Βεροίας καί Ναού­σης ἀπουσίαζε στήν Κωνσταντι­νού­πολη, γι᾽ αὐτό καί τόν ἀνα­πλή­ρωνε κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ πρω­τοσύγκελλος Γρηγόριος.

Ὁ ναός τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου ἦταν κατάμε­στος. «Ἅπαντες οἱ κάτοικοι, μικροί καί μεγάλοι, ὡπλισμένοι καί ἄο­πλοι, συνῆλθον εἰς τόν ναόν … ἔνθα ἐτελεῖτο λειτουργία ὑπέρ εὐο­δώσεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος».

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λει­τουρ­γίας ἐψάλη Παράκληση, καί στή συνέχεια ὁ πρωτοσύγκελλος ἐκφώνησε «μικρόν, πατριωτ­ι­κόν καί συγκινητικόν λογύδριον, προτρέψας τούς κατοίκους εἰς τόν ὑπέρ πατρίδος καί ἐλευθερίας ἀγῶ­να».

Ἡ ἐπανάσταση τῶν Ναουσαίων εἶχε οὐσιαστικά ξεκινήσει. Ἡ πίστη τους στόν Θεό καί στά ἰδανικά τῆς πατρίδας καί τῆς ἐλευθερίας τούς ὤθησε νά ἀποφασίσουν νά θυσιά­σουν τά πάντα. Προνόμια, περιου­σίες, οἰκογένειες καί τήν ἴδια τους τή ζωή. Πίστευαν βαθειά στόν Θεό καί στή δύναμή του. Πίστευαν στήν κραταιά προστασία του καί στή δικαιοσύνη του. Καί γνώριζαν ὅτι ὁ ἀγώνας τους ἦταν δίκαιος, γιατί θυσίαζαν τό προσωπικό τους συμ­φέρον γιά τό κοινό καλό, γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος καί τῆς πίστεως. Καί τό ἀπέδειξαν μέ τό θάρρος καί τήν τόλμη τους, τό ἀπέδειξαν μέ τήν ἀποφασιστικότητα καί τή γεν­ναιότητά τους τήν ὥρα τῆς μάχης ἀλλά καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου καί τοῦ μαρτυρίου τους.

Τιμώντας φέτος τή συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ναούσης καί τοῦ ὁλοκαυτώματός της, τιμοῦμε καί ἀναμιμνησκόμεθα σήμερα, Κυ­ριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν κήρυξή της σάν σήμερα στόν τότε μητρο­πολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Τιμοῦμε τήν πίστη καί τή φιλο­πατρία τῶν προγόνων μας καί ἐμπνε­όμεθα ἀπό τό ἡρωικό παρά­δειγμα τῆς τόλμης καί τῆς θυσίας τους σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη ἐπο­χή γιά ὅλο τόν κόσμο μας.

Τούς τιμοῦμε, ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί χάρη στή δική τους πίστη καί στή δική τους γενναιότητα ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθε­ροι καί μποροῦμε νά μνημονεύ­ου­με τή θυσία τους καί νά καυχώ­μεθα γιά τήν πίστη καί τόν ἡρωι­σμό τους. Ἄλλωστε ἀπέδειξαν μέ τόν ἀγώνα τους ἀλλά ἀπέδειξαν καί μέ τή θυσία τους ὅτι ἦταν καί καλοί πατριῶτες καί καλοί χριστιανοί, διότι αὐτός ὁ ἀγώνας ἔδωσε στήν Ἐκκλησία δύο χιλιάδες περίπου νεομάρτυρες, ἐκτός ἀπό τούς ἐθνομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τήν πόλη μας καί τήν πατρίδα.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Με συγκίνηση και δέος η αναμνηστική τελετή της ευλογήσεως των λαβάρων στην ηρωική Νάουσα

 

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της επαναστάσεως στην ηρωική και αγιοτόκο πόλη της Ναούσης, η οποία έλαβε χώρα στον τότε Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

 

 

Ως εκ τούτου, την παραμονή της εορτής, το Σάββατο 12 Μαρτίου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναούσης.

 

 

Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού με συγκίνηση και δέος πραγματοποιήθηκε η αναμνηστική τελετή της ευλογήσεως των λαβάρων της επαναστάσεως, τα οποία διανεμήθηκαν στον Δήμαρχο της ηρωικής πόλεως και στους προϊσταμένους των ενοριών της Νάουσας.

 

 

Να σημειωθεί ότι στα λάβαρα εικονίζεται το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και ο αναγεννώμενος φοίνικας που αποτελεί το σύμβολο της Νάουσας και οι επιγραφές «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» και «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

 

 

Τέλος, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η έπαρση των λαβάρων στους ιστούς, όπου και θα παραμείνουν για 50 ημέρες, από την Κυριακή της Ορθοδοξίας μέχρι την Κυριακή του Θωμά, κατά την οποία εορτάζεται το Ολοκαύτωμα της πόλεως.

 

 

Για το ιστορικό γεγονός της επαναστάσεως ομίλησε ο Άρχων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησία, Ιστορικός και τέως Λυκειάρχης κ. Εμμανουήλ Βαλσαμίδης, ενώ παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Ημαθίας κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας και κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Δήμαρχος Ναούσης κ. Νικόλαος Καρανικόλας, λοιποί τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων και ευλαβείς Ναουσαίοι.

 

 

Οι επετειακές εκδηλώσεις των 200 ετών από την επανάσταση και το Ολοκαύτωμα της ηρωικής πόλεως πρόκειται να ολοκληρωθούν την Κυριακή του Θωμά με την υψηλή παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην προσφώνηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὑπέρτιμον κόσμησιν, ἡ τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκκλησία, τῶν σεπτῶν ἀπεί­ληφε, καί ἁγίων εἰκόνων».

Παραμονή τῆς Α´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, παραμονή τῆς Ὀρθοδο­ξίας καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν «ὑπέρτιμον κόσμησιν … τῶν σε­πτῶν καί ἁγίων εἰκόνων», ὅπως ψάλαμε πρίν ἀπό λίγο, οἱ ὁποῖες μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί διωγμούς ἀναστηλώθηκαν πανη­γυ­ρικά καί ἀποδόθηκαν στήν Ἐκ­κλησία, ἡ ὁποία τίς τιμᾶ ὅπως τιμᾶ καί τά ἱερά λείψανα καί τά μαρ­τυ­ρικά αἵματα τῶν ἁγίων της.

Ἐμεῖς ὅμως ἐδῶ σήμερα, στήν ἡρωϊκή πόλη τῆς Να­ούσης καί στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημη­τρίου, πού ἡ εὐλάβεια τῶν εὐσε­βῶν Να­ουσαίων ἀνήγειρε ἐσχά­τως, σέ ἔν­δει­ξη εὐ­γνω­μο­σύ­νης πρός τόν τρο­παιο­φό­ρο ἅγιο καί εἰς ἀνάμνηση τοῦ ἱστο­ρικοῦ παλαιοῦ μητροπολιτι­κοῦ ναοῦ τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος κα­τα­στράφηκε κατά τό ὁλο­­καύ­τωμα τῆς Ναούσης, τιμοῦ­με καί μία ἄλλη «ὑπέρτιμον κό­σμη­σιν», αὐτή τῶν λαβάρων τῆς ἐπαναστάσεως, γιατί ἀπό τόν ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου ξεκί­νησε τήν Κυ­ριακή τῆς Ὀρθοδο­ξίας τοῦ 1822 ὁ ξεσηκωμός τῶν πατέρων μας μέ τήν εὐλογία τῶν λαβάρων τοῦ ἀγῶ­­νος ἀπό τόν πρω­­το­σύγκελλο τῆς Μητροπόλεως Γρηγόριο.

Τήν τιμοῦμε, καθώς φέτος ἑορτά­ζουμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπα­ναστάσεως καί ἀπό τό ὁλοκαύ­τωμα τῆς ἡρωι­κῆς πόλεως τῆς Ναούσης, μέ τόν πανηγυρικό Ἀρ­χιερατικό Ἑσπερι­νό καί τήν τε­λετή τῆς εὐλογήσεως τῶν λαβά­ρων πού θά ἀκολουθήσει, καί τά ὁποῖα θά στολίσουν ὁλό­κληρη τήν πόλη μας, εἰς ἀνάμνηση τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς εὐλο­γίας τῶν λαβά­ρων πού σήκωσαν οἱ πα­τέρες μας, διαδηλώνοντας καί μέ τά ἀπεικο­νιζόμενα σ᾽ αὐτά σύμ­βο­λα τήν ὑπέρ­τατη ἀξία τοῦ «μά­χου ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» καί τή βε­βαιότητα ὅτι μποροῦν καί αὐτοί νά νική­σουν μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου τόν ἐχθρό.

Τήν τιμοῦμε ὅμως καί μέ τήν ὁμι­λία τοῦ ἐλλογιμωτάτου καί διακε­κρι­μένου ἱστορικοῦ τῆς πόλεώς μας, πρώην λυκειάρχου, συγγραφέως καί ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Με­γά­­λης τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκκλησίας, κ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμίδη, ὁ ὁποῖ­ος ἔχει μελετήσει ὅσο κανείς ἄλλος τήν ἱστορία τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης, καί θά μᾶς ὑπενθυμίσει τήν ἱστορία καί τούς πρωταγωνιστές τῆς Ἐπα­να­στάσεως τῆς Ναούσης τό 1822.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Lavara Esperinos Orthodoxias Naoussa 2022 2

 

 

 

Εορτάστηκαν τα 200 χρόνια από την ιστορική Μάχη της Δοβρά

 

Το Σάββατο 12 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την ιστορική Μάχη της Δοβρά και τον απαγχονισμό του ηγουμένου της Γερασίμου (12 Μαρτίου 1822 – 12 Μαρτίου 2022).

 

 

Ως εκ τούτου, το πρωί του Σαββάτου, στο καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο και αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορική μάχη της Δοβρά.

 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο κατά την μοναχική τάξη υπέρ των μακαριστών κτητόρων και πατέρων της Μονής και των αγωνιστών και ηρωικώς πεσόντων στη Μάχη της Δοβρά.

 

Στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο συμμετείχε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς με τη συνοδεία του, ενώ παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στέργιος Μουρτζίλας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Ταξίαρχος Γεώργιος Αδαμίδης, λοιποί τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες και ευλαβείς προσκυνητές της Ιεράς Μονής.

 

Το Ιερό Αναλόγιο διακόνησαν ο μουσικολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Χερουβείμ Τσίνογλου μετά χορού Ιεροψαλτών και πατέρων της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

 

Οι επετειακές εκδηλώσεις της συμπληρώσεως 200 ετών από την ιστορική Μάχη της Δοβρά, θα κορυφωθούν την Διακαινήσιμο εβδομάδα, κατά την Πανήγυρη της Ιεράς Μονής, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:Σάββατο τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα­κο­σ­τῆς καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία «ἀνάμνησιν ποιεῖται» τοῦ θαύ­μα­τος τῶν κολλύβων τοῦ ἁγίου Θεο­δώρου τοῦ Τήρωνος, τό ὁποῖο συνέ­­βη στήν Κωνσταντινούπολη κατά τήν ἐποχή τοῦ ἀσεβοῦς αὐτο­κράτορος Ἰουλιανοῦ.

Κατά τή σημερινή ἡμέρα ὅμως ἐπιτελεῖ καί τή μνήμη δύο μεγά­λων ὁσίων της: τοῦ ὁσίου Θεοφά­νους τοῦ ὁμολογητοῦ καί τοῦ ὁσίου Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου. Ὁ πρῶτος ἀγωνίσθηκε ὑπέρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῆς ὀφειλο­μέ­νης σ᾽ αὐτές τιμῆς. Καί ὑπέμεινε τιμω­ρίες καί ἐξορίες καί ποικίλες κακουχίες, μένοντας «πιστός ἄχρι θανάτου» στήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἀλήθεια.

Ὁ δεύτερος, ὁ ὅσιος Συμεών, ἀξιώ­θηκε νά λάβει ἀπό τήν Ἐκ­κλη­σία μας, τρίτος αὐτός μετά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν ἀπόστολο καί ἠγα­πημένο μαθητή τοῦ Κυρίου μας καί τόν ἅγιο Γρηγόριο, ἀρχιεπί­σκο­πο Κωνσταντινουπόλεως, τόν Να­ζιανζηνό, τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου, γιατί ἐξέφρασε μέ μοναδικό τρόπο τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλη­σίας ἀλλά καί τήν προσω­πι­κή του ἐμπειρία ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς θείας χάριτος καί τῆς θέας τοῦ θείου καί ἀκτί­στου φωτός, τήν ὁποία ὑπεστήριξε μερικούς αἰῶνες ἀργότερα καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τόν ὁποῖο θά ἑορτάσουμε τήν ἑπομένη Κυριακή, δευτέρα τῶν Νηστειῶν.

Ἡ Ἱερά μας ὅμως Μονή μαζί μέ ὁλόκληρη τήν Ἠμαθία, τή Βέροια καί τή Νάουσα, ἑορτάζει σήμερα καί τιμᾶ καί μία μεγάλη καί ἱστορική ἐπέτειο, ἕνα γεγονός πού συνέβη στόν τόπο αὐτόν, στόν χῶρο αὐ­τόν, καί τόν κατέστησε τόπο θυσίας πρός τόν Θεό ἀλλά καί θυσίας γιά τήν πατρίδα. Ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἡρωική μάχη τῆς Δοβρᾶ πού ἔγινε σάν σήμερα, στίς 12 καί 13 Μαρτίου τοῦ 1822, ἐγκαινιάζοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων χρό­νων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπανα­στά­σεως στήν Ἠμαθία καί τό ὁλο­καύτωμα τόσο τῆς Μονῆς μας ὅσο καί τῆς Ναούσης.

Ἑορτάζει καί τιμᾶ τούς γενναίους ὁπλαρχηγούς καί προκρίτους μέ πρώτους τόν Καρατάσο καί τόν Ζαφειράκη, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀγωνιστές, οἱ ὁποῖοι μέ πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη στήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία ξεσηκώθηκαν γιά νά πολεμήσουν σέ ἕνα ἀγώνα σκλη­ρό καί ἄνισο, λίγοι αὐτοί ἀπέναντι στίς δυνάμεις ὄχι μόνο τῶν Τούρκων τῆς Βεροίας ἀλλά καί τοῦ πασᾶ τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ φοβεροῦ ἐκείνου Λουμπούτ πασᾶ.

Ξεσηκώθηκαν μέ τή δύναμη τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, στόν ναό τοῦ ὁποίου εὐλογήθηκαν τά λάβαρα τῆς ἐπαναστάσεως, καί ἀγωνί­σθηκαν μέ τόλμη καί θάρρος γιά νά ἐλευθερώσουν πρῶτα τή Βέ­ροια.

Καί ὅταν ἀπέτυχαν, δέν ὑποχώ­ρησαν, δέν ἐγκατέλειψαν τήν προ­σπά­θεια, ἀλλά ἦρθαν ἐδῶ, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς Παναγίας καί τοῦ μοναστηριοῦ της, ἔχοντας τή συμπα­ράσταση τῶν μοναχῶν καί τοῦ ἡγουμένου της Γερασίμου, καί ὀχυρώθηκαν γιά νά ἀποκρούσουν τούς Τούρκους.

Ὁ Καρατάσος μέσα στό μοναστήρι καί οἱ ἄλλοι ὁπλαρχηγοί στή γύρω περιοχή γιά νά ἀποκλείσουν τά περά­σματα καί νά χτυποῦν τούς Τούρκους πού πολιορκοῦσαν τό μοναστήρι καί τόν Καρατάσο μέ τούς συναγωνιστές του.

Ἐκείνη τή φοβερή ἡμέρα ἀντί γιά τό σήμαντρο καί τήν καμπάνα ἠχοῦ­σαν τά ὅπλα τῶν γενναίων ἀγωνιστῶν πού πολεμοῦσαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Καί ὁ ἡγούμενος Γεράσιμος καί οἱ μονα­χοί τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, συ­νη­θισμένοι στόν πνευματικό ἀγώ­να, πού δέν εἶναι «πρός αἷμα καί σάρκα», κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, «ἀλλά πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», ἦταν τώρα ἕτοιμοι νά ἀντιμετωπίσουν καί τόν πονη­ρό δυνάστη πού γιά αἰῶνες κατα­πίε­ζε τούς Ἕλληνες καί τούς στε­ροῦσε τήν ἐλευθερία καί δέν τούς ἄφηνε νά λατρεύσουν ἐλεύθεροι τόν Θεό καί τήν Παναγία Μητέρα του.

Ἡ μάχη ἐδῶ στό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Δοβρᾶ, δίπλα στό χωριό τοῦ γερο-Καρατάσου, πού κι αὐτό ὀνομαζόταν Δοβρᾶ, τό ὑπε­ρασπιζόταν, καί μαζί του ὑπε­ρα­σπιζόταν καί τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, ἦταν συνεχής καί ἀδυ­σώ­πητη. Οἱ νεκροί ἀπό τήν ἀντίπα­λη πλευρά ἀμέτρητοι, δύο μέ τρεῖς χιλιάδες. Ἐλάχιστοι ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων, μόλις ἑπτά. Ἀλλά γιά τούς Τούρκους ἔφθαναν ἐνισχύσεις καί ὁ Καρατάσος δέν θά μποροῦσε νά μείνει ἀποκλεισμένος στή Μονή. Ἔτσι ἔκανε τή δική του ἡρωική ἔξοδο, μέσα στή νύκτα, μαζί μέ τούς στρατιῶτες του, παίρ­νοντας μαζί τους καί τούς νεκρούς τους. Ἔφυγαν, ὄχι γιά νά σωθοῦν, ἀλλά γιά νά συνεχίσουν τόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος.

Τό τίμημα τῆς μάχης τῆς Δοβρᾶ ἦταν βαρύ ὄχι μόνο γιά τούς Τούρ­κους, ἀλλά καί γιά τό μοναστήρι τῆς Παναγίας.

Ὅταν τήν ἄλλη ἡμέρα οἱ Τοῦρκοι διαπίστωσαν ὅτι ὁ Καρατάσος καί οἱ στρατιῶτες του εἶχαν ἐκκενώσει τή Μονή, μπῆκαν μέσα ὀργισμένοι, θανά­τωσαν τούς μοναχούς, πῆραν μαζί τους ὅ,τι πολύτιμο ὑπῆρχε καί τόν ἡγούμενο Γεράσιμο καί ἔκα­ψαν τά πάντα.

Καί ὅταν ἐπέστρεψαν στή Βέροια, ἔστησαν μία ἀγχνόνη στήν πλατεία Ὡρολογίου καί κρέμασαν τόν μαρτυ­ρικό ἡγούμενο Γεράσιμο γιά νά τόν τιμωρήσουν, ἐπειδή συνέ­πραξε μέ τούς ἐπαναστάτες, ἀλλά καί γιά νά τρομοκρατήσουν τούς Ἕλληνες, ἰδιαίτερα τῆς Βεροίας, καί νά καταπνίξουν τήν ἐπανάσταση.

Αὐτή τή μάχη καί αὐτή τή θυσία τοῦ ἡγουμένου καί τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Δο­βρᾶ καί τῶν ἀγωνιστῶν πού ἔπε­σαν στή μάχη τῆς Δοβρᾶ τιμοῦμε σήμερα. Καί μαζί τους μνημονεύ­ου­με καί τούς ἀειμνήστους κτίτο­ρες, εὐεργέτες καί δωρητές τόσο τῆς παλαιᾶς Μονῆς, τήν ὁποία κατέστρεψε ἡ μανία τῶν Τούρκων, ὅσων καί ἐκείνων πού ἀπό εὐλά­βεια κινούμενοι τήν ἀνήγειραν καί πάλι μετά τήν καταστροφή τοῦ 1822, ἀλλά καί τῶν νέων κτιτό­ρων, οἱ ὁποῖοι συνέδραμαν, μετά τήν ἐπαναλειτουργία της, στήν ἀπο­κατάσταση καί ἀναδιοργάνω­σή της.

Τούς μνημονεύουμε καί τούς τι­μοῦ­με, γιατί ἡ θυσία καί ἡ προσφο­ρά τους δέν εἶναι μόνο θυσία γιά τήν πίστη καί γιά τόν Χριστό, ἀλλά εἶναι καί θυσία γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία της, εἶναι θυσία καί προσφορά γιά τό Γένος. Καί ἡ προσφορά τοῦ κλήρου καί τῶν μο­ναχῶν στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας εἶναι τεράστια καί δέν ἐπιτρέ­πεται οὔτε νά τήν ξεχνοῦμε οὔτε νά τήν ὑποτιμοῦμε.

Καί αὐτό τό χρέος ἐκπληρώνουμε καί ἐμεῖς σήμερα, ἐδῶ στό Καθο­λικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Πανα­γίας Δοβρᾶ, μνημονεύοντας μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν ἡρωϊκῶς ἀγω­νι­σαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων στή μαχή τῆς Δοβρᾶ καί αὐτά τῶν μαρ­τυρικῶς τελειωθέντων, τοῦ ἡγου­­μένου Γερασίμου καί τῶν σύν αὐτῷ, καί τῶν ἀοιδίμων κτιτόρων, εὐεργετῶν, δωρητῶν καί ἀνα­και­νι­στῶν· διότι ἡ Μονή ἄρχισε πράγματι νά ξαναζεῖ σάν μοναστήρι μετά τό 1994, ὅταν ἡ νέα Ἀδελφότητα ἦλθε καί ἐγκαταστάθηκε ἐδῶ, καί ὅ,τι ὑπάρχει σήμερα εἶναι ἔργο αὐτῶν τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τά πάντα καί ἦλθαν ἐδῶ γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Τούς μνημονεύουμε, λοιπόν, μέ τή διάπυρη εὐχή νά ἐμπνεό­μεθα πάντοτε ἀπό τό παρά­δειγ­μα καί τήν προσφορά ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι.

Αἰωνία ἡ μνήμη ὅλων τῶν ἀειμνήστων ἀγωνιστῶν καί πατέρων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....