Κυριακή των Απόκρεω – Το Μήνυμα από τον Μητροπολίτη Λέρου

«τότε αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Είπεν ο Κύριος, όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη».

Ο Κύριος των κυριευόντων και Βασιλεύς των βασιλευόντων, απλά και κατανοητά, δια των θείων αυτού λόγων, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, κατονομάζεται από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας «περικοπή της μελλούσης κρίσεως» και αναγγέλλει την δευτέρα αυτού έλευση, κατά την οποία πρόκειται καθήμενος επί θρόνου δόξης να κρίνει τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο και να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της δίκης.

Το αποτέλεσμα της δίκης θα είναι δίκαιο, δικαιότατο, διότι «δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν», και τότε τους ενόχους και αμαρτωλούς θα αποπέμψει σε κόλαση αιώνιο, τους δε αθώους θα εισαγάγει στην βασιλεία των ουρανών. «Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον».

Αυτό ακριβώς το μέγα γεγονός της δευτέρας του Κυρίου παρουσίας, ως και του αποτελέσματος αυτής, ομολογούμε και στο Σύμβολο της Πίστεως, «και πάλιν ερχόμενος κρίναι ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος».

Οι εκ δεξιών του Κυρίου την ημέρα εκείνη θα έχουν ως βραβείο δια την πίστιν τους και την αγάπην τους στον Χριστό, ως Υιό του Θεού, την αιώνιο ζωή και βασιλεία, καθότι άκουσαν τους λόγους Αυτού και έπραξαν έργα αγάπης, έπραξαν έργα φιλανθρωπίας, έθρεψαν πεινασμένο, πότισαν διψασμένο, φιλοξένησαν, ένδυσαν, περιποιήθηκαν, επισκέφτηκαν άρρωστο, φυλακισμένο.

Αγάπη, φιλανθρωπία και έλεος πράξανε οι δίκαιοι και όχι μόνο προσέφεραν υλικά αγαθά, αλλά και πνευματικά, με λόγια και έργα και ευεργέτησαν ψυχές ανθρώπων και δικαίως επομένως απολαμβάνουν την αιώνιο βασιλεία « δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου».

Οι εξ ευωνύμων του Κυρίου την ημέρα εκείνη δια το αφιλάδελφο, θα ακούσουν την καταδικαστική δι’ αυτούς, αλλά κατά πάντα δίκαιη κατηγορία το, «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ητοιμασμένον τω Διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».

Οι πωρωμένοι και σκληροί στην ψυχή αυτοί άνθρωποι παράκουσαν της θείας φωνής, δεν πίστεψαν τους λόγους του Κυρίου και περιφρόνησαν με πράξεις και με έργα εκείνους που είχαν ανάγκη της βοηθείας τους. Δι’ αυτούς ο Μέγας και Δίκαιος Κριτής θα απαγγέλλει τριπλή καταδίκη.

Τριπλή, αλλά δίκαιη καταδίκη δια τους εξ ευωνύμων που είναι, πρώτο ο χωρισμός από τον Θεό, «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι», δεύτερο το πύρ το ατελεύτητο – «εις το πύρ το αιώνιον», και τρίτο συγκατοίκηση μετά των πονηρών δαιμόνων, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι από την αρχή να βρίσκονται στο καμίνι της φωτιάς μαζί με τους δαίμονες και οι άπιστοι και οι ασεβείς.

Η τριπλή αυτή καταδίκη είναι τόσο φοβερή, που δεν δύναται να την κατανοήσει ανθρώπινος νους, αλλά και ούτε ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να περιγράψει αυτή την αιωνία καταδίκη των πωρωμένων στην ψυχή αμαρτωλών εκείνων ανθρώπων.

Ο Δίκαιος Κριτής, εν ριπή οφθαλμού, αφού θα κρίνει με δίκαιη και αλάνθαστη δημηγορία τον ελεήμονα και φιλάνθρωπο, τον ποιούντα το θέλημα του Πατρός Του, τον εν ουρανοίς, θα καταδικάσει και πάλιν δικαίως και εκείνο που δεν έπραξε σε όλη τη έκταση την αρετή της αγάπης, αλλά έμεινε αμετανόητος, σκληρός και αφιλάνθρωπος.

Αδελφοί μου αγαπητοί,

Αυτή την γνώση, αυτή την αλήθεια περί της δευτέρας του Κυρίου παρουσίας, γνωρίζοντες κατά την ομολογία της πίστεώς μας, τώρα που έχουμε ακόμη καιρό μετανοίας να εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού δια να εξασφαλίσουμε και εμείς το αιώνιο μέλλον μας την αιώνιο βασιλεία των ουρανών.

Πάσα αρετή είναι επαινετή και θεοβράβευτος, είναι θυσία ευπρόσδεκτος ενώπιον του Θεού, αλλά το φιλάνθρωπο είναι αρετή υπέρτερη πασών των θυσιών και πηγή όλων των αγαθών έργων.

Ας αγαπήσουμε, λοιπόν και εμείς, αδελφοί μου το φιλάνθρωπο για να ελεήσει και εμάς ο Κύριος και Δίκαιος Κριτής κατά την ημέρα εκείνη της παγκοσμίου κρίσεως και να ακούσουμε κι εμείς, το

«Δεύτε του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου».

ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....