Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου για την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου

Ἀγαπητοί μου,

Οἱ δίκαιοι καί θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα ἔφεραν, τριῶν ἐτῶν, τήν Παναγία μας στό Ναό καί τήν ἀφιέρωσαν στό Θεό. Τήν παρέδωσαν στούς ἱερεῖς καί παρέμεινε ἐκεῖ δώδεκα χρόνους ἕως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.

Ἀκριβῶς τήν πανίερη αὐτή εἴσοδο τῆς Θεοτόκου στό Ναό ἑορτάζουμε ὅλοι μας μέ τήν σημερινή ἑορτή, πού ὀνομάζεται: τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.

Ἐκεῖ, στό Ναό, ἡ Παναγία ὡς ἄμωμος καί πανάχραντος προσεφέρθη. Ἐκεῖ, ἀνετράφη πνευματικά. Ἐκεῖ, ἑτοιμάστηκε γιά νά καταστεῖ «οἰκητήριον» τοῦ Χριστοῦ, νά ὑπηρετήσει ἀργότερα τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ἀκριβῶς, ἡ Εἴσοδος αὐτή τῆς Παναγίας ἀποτελεῖ τό προοίμιο τῆς θείας Οἰκονομίας, τῆς Λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν ἁμαρτία.

Ὡστόσο, ἡ λέξη «εἴσοδος» φέρει ἐνώπιόν μας καί τήν δική μας εἴσοδο στό Ναό, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, στά σκηνώματα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὅπου τελοῦνται τά ἱερά Μυστήρια. Ὁφείλουμε νά τό σκεφθοῦμε αὐτό. Δέν ἀρκεῖ ἀσφαλῶς νά εἰσερχόμεθα στό ναό, ἀλλά τό ἐρώτημα εἶναι: Πῶς εἰσερχόμεθα, ἐσωτερικά μέ τήν ψυχή μας καί ἐξωτερικά, μέ τήν ὅλη συμπεριφορά μας;

Ὁ Ἱερός Ναός, κάθε Ναός, εἶναι ὁ «οἶκος τοῦ Θεοῦ» καί ἔτσι καμμία ἀταξία ἤ βεβήλωση ἤ ἐξοικείωση ἤ ἀσέβεια ἤ ἀπρέπεια μέ τήν ἐνδυμασία μας, δέν θά πρέπει νά ὑπάρχει στόν ἱερό αὐτό χῶρο. Ἡ τάξη στό Ναό δηλώνει «τό ὡραῖον καί καθαρόν καί πάγκαλον τῶν ἁγίων καί τό τοῦ Παραδείσου τερπνόν».

Εἴθε ἡ ἐορτή αὐτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά συνδέσει ἀκόμα περισσότερο τή ζωή μας μέ τό Ναό καί νά βιώνουμε κάθε φορά, ὅταν εἰσερχόμεθα σ’ αὐτόν, τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Νά ἰσχύει τό Δαυϊτικόν: «Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τήν δόξαν Σου, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου».

Μετ’ εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....