Μητρόπολη Ναυπάκτου: Ἀνακοίνωση

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ αἴσθηση εὐθύνης ἐνώ­πιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἀνακοινώνει στό πλήρωμά της τά ἀκόλουθα.

Μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς διοργανώσεως τοῦ «Διεθνοῦς Συνε­δρίου μέ θέμα Ναύπακτος 2030» στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση τήν 31 Ἰουλίου 2023, μέ τήν ὁποία ἐνημέρωνε ὅτι «ἡ ἐν λόγῳ Μονή τελεῖ ὑπό διοικητική καί νομική ἐκτροπή» καί ὑπενθύ­μιζε, μεταξύ τῶν ἄλλων, τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἰανουαρίου 2017, τήν ὁποία ἐπιβεβαίωσε καί μέ τήν ἀπόφασή της τόν Ἰούλιο τοῦ 2021, ὅτι:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζει πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι στηρίζει τίς ἐνέργειες τοῦ ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, πρός ἀπο­κατάστασιν τῆς διασαλευομένης κανονικῆς τάξεως. Ἡ Ἱερά Σύνο­δος προτρέπει ὅλον τόν ἱερό κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί τόν πιστό λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά μήν ἀκολουθοῦν «ἀλλο­τρί­ους», ἀντι­κανονικούς καί ἀνυπότακτους μοναχούς, οὔτε νά μετέ­χουν σέ «παρασυ­να­γωγές», στίς Λειτουργίες, τίς ἀκολουθίες, τίς βαπτί­σεις καί ὅλα τά μυστήρια πού τελοῦνται ἀπό αὐτούς στήν Ἱερά Μονή Μετα­μορφώσεως ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐπειδή εἶναι ἄκυρα καί ἀνυπό­στατα. Γενικά νά μήν γίνονται μέ τήν συμμετοχή τους ἠθι­κοί αὐτουργοί σέ κατάσταση πού ἐξελίσσεται σέ ἰδιότυπο ἐν δυ­νάμει σχίσμα. Εὔχεται δέ, ὁ Θεός νά δώσει ταπείνωση, μετάνοια καί φωτισμό σέ ὅλους τούς φυσικούς καί ἠθικούς αὐτουργούς αὐτῆς τῆς δεινῆς πνευματικῆς δοκιμασίας».

Ἀκόμη καί πρόσφατα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος, δηλαδή τήν 25 Αὐγούστου 2023 ἀπεφάσισε:

«Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τήν Ἀνακοίνωση στόν ἠλεκτρονικό Τύπο ὅτι στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σκάλας Ναυ­πάκτου πρόκειται νά διεξαχθεῖ Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα: “Ναύ­πακτος 2030”, ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στήν κανονική καί νόμιμη δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ὑπάγεται ἡ Μονή, δέν ἔχει ἐνημερωθεῖ οὔτε παρέσχε ὁποιαδή­ποτε ἄδεια γιά τή διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου. Τό Συνέδριο δέν τελεῖ ὑπό τήν εὐλογία καί ἔγκριση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά διορ­γανώνεται στήν Ἱερά Μονή, ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια τελεῖ ὑπό κα­θεστώς κανονικῆς καί νομικῆς ἐκτροπῆς, ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπι­χωρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος τήν 31η Ἰου­λίου 2023 δημο­σίευσε τεκμηριωμένη Ἀνακοίνωση περί τοῦ θέ­μα­τος».

Αὐτές οἱ ἀνακοινώσεις δέν ἀφοροῦσαν τήν Ἑταιρεία, ἀλλά τήν Ἱερά Μονή.

Παρά ταῦτα οἱ Μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, διέθεσαν χωρίς νά ἔχουν τό δικαίωμα τούς χώρους της, γιά τήν διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου, καί μή ὑπακούοντας στήν Ἱερά Σύνοδο, καί μέ τήν πράξη τους αὐτήν αὐτοεπιβεβαίωσαν ἐν τοῖς πράγ­μασιν ὅτι ὄντως βρί­σκονται σέ σχίσμα ἀπό τήν κανονική καί νόμιμη Ἐκκλησία, μέ ὅλες τίς κανο­νικές καί νομικές συνέπειές του.

Στό Συνέδριο αὐτό κλήθηκε νά χαιρετίση ὁ ἀκοινώνητος Σπυρίδων Λογοθέτης, ὁ ὁποῖος παρουσιάστηκε μέ τά διακριτικά γνωρίσματα τοῦ «Ἡγουμένου», ἄν καί ἐξέπεσε ἀπό τήν θέση τοῦ Ἡγουμένου μέ τήν τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ Δευτερο­βαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, πού κατοχυρώθηκε καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπι­κρατείας στό ὁποῖο ὁ ἴδιος κατέφυγε, πράγμα πού συνιστᾶ ποινικό ἀδίκημα.

Ἐπί πλέον τό Συνέδριο αὐτό ἀναμείχθηκε ἐμμέσως πλήν σα­φῶς, ὡς μή ὤφελε, στίς ἐπερχόμενες Δημοτικές ἐκλογές.

Κατά συνέπεια, ὅσοι συμμετέχουν στίς «ἀκολουθίες» καί ἐκδηλώ­σεις πού γίνονται στήν Ἱερά Μονή εὑρίσκονται σέ «παρεκκλησία» καί σέ σχίσμα ἀπό τήν κανονική καί νόμιμη Ἐκκλησία, διχάζουν τόν λαό τῆς Ναυπάκτου, καί ἰσχύουν οἱ λόγοι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Τό ὀλεθριώτερο ὅλων εἶναι ἡ διάσπαση τῆς Ἐκκλησίας» καί «τί­ποτε δέν ἀποσχίζει τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο ἡ ἀλαζονεία», «τίποτε δέν θά μπορέση νά διαιρέση τήν Ἐκκλησία ὅσο ἡ φιλαρχία», «τίποτε δέν παροξύνει τόσο τόν Θεό, ὅσο τό νά διαιρεθῆ ἡ Ἐκ­κλησία», καί μάλιστα «οὔτε τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου μπορεῖ νά ἐξα­λείψη αὐτήν τήν ἁμαρτία».

Ὅσοι εἶναι ἐχέφρονες καί ἔχουν στοιχειώδη λογική ἀντιλαμβά­νονται ποιοί πάνω ἀπό σαράντα χρόνια διαιροῦν μέ τίς πράξεις τους τόν λαό τῆς Ναυ­πάκτου καί τῆς Ἐπαρχίας μας.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....