Νέο ίδρυμα κοινωνικής αλληλεγγύης από την Μητρόπολη Σύμης

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης, εὐχαρίστως ἀνακοινώνει ὅτι, κατόπιν
τῶν ἀπαραιτήτων νομικῶν ἐνεργειῶν Αὐτῆς καί ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν:
α) Σάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 1 καί 2 τοῦ Ν. 4301/2014 περί
δυνατότητος συστάσεως δι’ ἀποφάσεως τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ἐν
ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι τῆς Δωδεκανήσου, ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων,
κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν
Πατριαρχείου.
β) Σήν ὑπ’ ἀριθ. 688/9-12-2021 ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, ἡ ὁποία κατεχωρήθη εἰς
τόν Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Σόμον, περί συστάσεως, διοικήσεως,
διαχειρίσεως καί λειτουργίας Ἱδρύματος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί
Προνοίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἄρχων
Μιχαήλ ὁ Πανορμίτης» μέ σκοπόν τήν ἐπικουρίαν τοῦ φιλανθρωπικοῦ
καί λοιποῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
γ) Σό ὑπ’ ἀριθ. 6499/τεῦχος Β΄/31-12-2021 Φ.Ε.Κ. ἐν τῷ ὁποίῳ
ἐδημοσιεύθη ὁ Κανονισμός Συστάσεως, Διοικήσεως, Διαχειρίσεως καί
Λειτουργίας τοῦ «Ἱδρύματος Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Προνοίας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης» μέ τήν ἐπωνυμία: «ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ο
ΠΑΝΟΡΜΙΣΗΣ»,
Συνέστησε
Στό ὡς ἄνω Ἵδρυμα, διά τούς κοινωφελεῖς σκοπούς τοῦ ὁποίου ἄνοιξε
εἰς τήν Ἐθνική Σράπεζα τῆς Ἑλλάδος τόν κάτωθι εἰδικόν λογαριασμό, διά
πάντα ἐνδιαφερόμενον, νά συμβάλλει εἰς τούς ἀγαθοεργούς αὐτοῦ
στόχους.


ΙΒΑΝ: GR 12 0110 8320 0000 8320 0172 308
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡ: 832/001723-08
Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....