Ο Διοικητής του Αγίου Όρους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 15ην / 28ην Ὀκτωβρίου 2022, ὁ Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, ἀφιχθείς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ πρώτη ἐπίσκεψις αὐτoῦ ἐγένετο τό ἀπόγευμα τῆς 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2022, εἰς τήν τελετήν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τῆς ἐπί τοῦ λόφου Σιών, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησε καί πάλιν τόν κ. Μαρτῖνον διά τάς προσφοράς αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Τήν πρωΐαν του  Σαββάτου 16ης /29ης Ὀκτωβρίου 2022, ὁ κ. Μαρτῖνος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σχολάρχου καί Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Τίμιου Σταυροῦ, Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ ἐκ Κύπρου συντηρητοῦ εἰκόνων καί βιβλίων κ. Σταύρου Ἀνδρέου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἔνθα ὑπάρχει ἐργαστήριον συντηρήσεως παλαιοτύπων καί ἄλλων βιβλίων καί προωθεῖται πρόγραμμα λειτουργίας Μεταπτυχιακοῦ Κέντρου, διά τήν ἀναβίωσιν τῆς λειτουργίας τῆς περιφήμου Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (1845 -1909).

Ἀκολούθως, ὁ κ. Μαρτῖνος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐπεσκέφθη τήν Πολυκλινικήν τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν ὁποίαν προσέφερεν ἀκτινολογικόν μηχάνημα ἀξίας 35 χιλιάδων δολλαρίων.

Ἐν συνέχειᾳ ὁ κ. Μαρτῖνος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, ὁ Ὁποῖος καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς διά τήν ὑπάρχουσαν κατάστασιν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τήν ἄμεσον ἀνάγκην  ἀνακαινίσεως  αὐτοῦ λόγω τῆς πνευματικῆς σημασίας τοῦ Ἁγίου Τάφου διά τήν ἀνθρωπότητα ὅλην.

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ κ. Μαρτῖνος μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα, τῇ καθοδηγήσει τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου εἶδεν ἐπί τόπου τά ἔργα, τήν οἰκονομικήν κάλυψιν τῶν ὁποίων ἔχει ἀναλάβει.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, τήν μεσημβρίαν, ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε γεῦμα εἰς ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως τοῦ ἐμπράκτου  ἐνδιαφέροντος τοῦ κ. Μαρτίνου πρός τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....