Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων για την κατάσταση στην Ουκρανία

Μετά ἐγκαρδίου σεβασμοῦ, παρακολουθοῦμεν τήν ὀδυνηράν κρίσιν εἰς τήν χώραν τῆς Οὐκρανίας κατά τάς  τελευταίας ἡμέρας καί ἀνησυχοῦμεν βαθέως διά τόν ἀνθρώπινον πόνον πάντων τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ἡ ἰσχυροτέρα δύναμις τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἡ προσευχή. Ὡς ἐκ τούτου, μετ’ ἄλλων Χριστιανῶν Ἡγετῶν εἰς ὅλον τόν κόσμον, καλοῦμεν πάντας τούς Χριστιανούς νά συμμετάσχουν εἰς τήν προσευχήν διά τόν κόσμον μας καί διά τόν λαόν τῆς Οὐκρανίας

Ἐδῶ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ὑψοῦμεν τάς προσευχάς Ἡμῶν εἰς τόν τόπον τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε ὁ Θεός νά δίδῃ σοφίαν καί θάρρος εἰς πάντας τούς ἡγέτας καί εἰς τά ἐνδιαφερόμενα μέρη. Εἴθε νά φωτίζῃ τήν διάνοιαν αὐτῶν, ὥστε νά ἐπιδιώξουν τόν διάλογον  καί τήν ἑνότητα καί νά ἐπικρατήσῃ διαρκής εἰρήνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....