Ο Σεβασμιώτατος Μητρ. Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ συνεχάρη εγκαρδίως τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο

Παρατίθενται στιγμιότυπα από παλαιότερη λειτουργική επίσκεψή του, ὡς Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στην ιερά νήσο Τήνο και συλλειτουργία του με τον αοίδιμο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικόλαο, και στη Μύκονο, από τη συμμετοχή του στον εορτασμό της ιεράς μνήμης του Αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ του Κρητός και τον εκφωνηθέντα κατ’ αυτόν εμπνευσμένο, ως κάτωθι, Πανηγυρικό λόγο του (03.10.2011).

«Εὐχαριστοῦμε πολύ, Σεβασμιώτατε, γιά τήν παραχώρηση τοῦ λόγου, γιά τήν εὐλογία τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν πιστό λαό σας αὐτήν τήν ἱερή λειτουργική ὥρα. Παρά τό ὅτι γνωρίζομε πώς ὁ πρῶτος καί ὁ μόνος λόγος ἀνήκει στόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, κάναμε ὑπακοή καί δεχθήκαμε νά ὁμιλήσομε σήμερα ἐδῶ μόνο γιά τόν λόγο πώς ἡ παρουσία μας ἔχει νά κάμει μέ ἕνα Ἅγιο δικό μας καί δικό σας. Ἕνα Ἅγιο πού ἕνωσε τά νησιά καί τίς καρδιές μας, ἕνα Ἅγιο πού μᾶς κατέστησε συγγενεῖς, τόν Ἅγιο Μανουήλ τόν ἐκ Σφακίων, πού γιά ἕνα τέταρτο αἰῶνος ἔζησε ἐδῶ στήν Μύκονο, δημιούργησε οἰκογένεια καί ἔδωσε, ὅταν ἀπαιτήθηκε, τήν ὁμολογία τῆς πίστεως του στόν Χριστό, μή φοβούμενος τόν θάνατο. Γνώριζε ἄλλωστε πολύ καλά πώς ὁ Κύριος μας εἶχε πεῖ σέ ὅσους θά τόν ἀκολουθοῦσαν νά μή φοβοῦνται ἐκείνους πού σκοτώνουν τό σῶμα, ἀλλά ὅσα φονεύουν τήν ψυχή.”Λέγω δέ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου˙ μή φοβηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα, καί μετά ταῦτα μή ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.” (Λουκ, ιβ’, 4).
“H σημερινή ἑορτή πού εἴχατε τήν ἔμπνευση νά πραγματοποιήσετε γιά τόν ἅγιο Μανουήλ, σέ ένα σκοπό ἀποβλέπει. Νά μᾶς τόν παρουσιάσει ὡς ἕνα Ἅγιο πού μᾶς καλεῖ νά γίνομε καί ἐμεῖς Ἅγιοι, πού μᾶς λέγει πώς τό νησί μας, ἡ Κρήτη καί τό νησί σας, ἡ Μύκονος, μέ τήν ἁγιοτόκο καί ἁγιοτρόφο παράδοση τους μποροῦν καί σήμερα νά δώσουν Ἁγίους στόν οὐρανό. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας μας καί γι’αὐτό ἐκείνη φιλόστοργα μᾶς προβάλλει τούς Ἁγίους, ὄχι γιατί ἔχουν ἐκείνοι ἀνάγκη προβολῆς ἤ τῶν δικῶν μας τιμῶν καί ἐγκωμίων ἀλλά γιατί ἐκεῖνοι εἶναι οἱ αὐθεντικοί φορεῖς καί οἱ σάλπιγγες τοῦ Πνεύματος, τά ὁρατά σημεῖα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στά σπλάχνα ττοῦ λαοῦ Του, γιά νά χρησιμοποιήσομε ἔκφραση μεγάλου σύγχρονου θεολόγου. Καί ἀκόμη τούς προβάλλει γιατί ἐμεῖς ἔχομε ἀνάγκη τοῦ δικοῦ τους παραδείγματος.
Οἱ Ἅγιοι μας δέν εἶναι ὑπεράνθρωποι μέ “μαγικές ἰδιότητες” ἀλλά ἄνθρωποι ὅπως ἐμεῖς πού μέ τήν ἄσκηση καί τόν πνευματικό τους ἀγῶνα μέσα στήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔφθασαν στήν θέωση, ἔγιναν θεοί κατά χάριν. Ὅποιος μελετᾶ τά συναξάρια τους διαπιστώνει πώς κανείς τους δέν ἁγίασε σέ καιρούς καλύτερους ἀπό τήν ἐποχή μας, τηρουμένων βεβαίως πάντοτε τῶν ἀναλογιῶν.
Οἱ Νεομάρτυρες εἰδικά εἶναι τό καύχημα καί ἡ δόξα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, ἡ πεμπτουσία τῆς ψυχῆς του πού στάθηκε ἀδούλωτη καί ἀνδρειωμένη ἀπέναντι στόν στυγνότερο δυνάστη τῆς ἱστορίας της. Αὐτοί δέ ἁγίασαν σέ κάποια ἀπόμακρη ἐρημιά. Ἁγίασαν μέσα στίς οἰκογένειες τους, ἐργάτες, δουλευτάδες τῆς γῆς, ναυτικοί, ἐπαγγελματίες. Μέ τήν παραδοσιακή τους στολή ντύθηκαν καί τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ καί φόρεσαν τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Καί μέ τήν ἁγιότητα τους γίνονται ὑπόδειγμα πρός μίμηση γιά ὅλους ἐμᾶς ὅλοι καί περισσότερο ἐκείνοι οἱ Ἅγιοι οἱ δικοί μας, οἱ κοντινοί, οἱ συγγενεῖς μας Ἅγιοι, οἱ Ἅγιοι, στά βήματα τῶν ὁποίων βαδίζομε, οἱ Ἅγιοι τῶν ὁποίων τά αἵματα καί οἱ ἰδρῶτες πότισαν τήν γῆ πού σήμερα ἐμεῖς πατούμε καί τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα ἀποτελοῦν τά ἄσειστα θεμέλια τῶν πνευματικῶν οἰκοδομημάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
Γιά μᾶς οἱ μνῆμες τους, οἱ ἑορτές τους, ἀποτελοῦν σταθμούς πνευματικῆς ἀνανεώσεως, πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, ἀφοῦ πιστεύομε ἀκράδαντα αὐτό πού πιστεύει καί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, πώς δηλ. ἡ ζωή τῶν Ἁγίων φανερώνει τό μεταμορφωτικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μανουήλ σήμερα εὐαγγελίζεται ξανά τό καινόν ἄκουσμα πού ἐναγώνια περιμένει ὁ κόσμος μας, τήν προσωπική μας κλήση στήν ἁγιότητα. Καί ἡ σύναξη μας ἐδῶ δέν εἶναι, δέν μπορεῖ νά εἶναι, ἁπλά καί μόνο μιά ἐπέτειος ἱστορικῶν γεγονότων σχετικῶν μέ τήν ζωή ἤ τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου μας ἀλλά εἶναι μία μυστική ἐπανάληψη τους στίς καρδιές μας γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ κοινωνία μας μέ τό ἱερό του πρόσωπο.
Ἔχετε ἀγαπητοί μου τή μεγάλη εὐλογία, τήν μοναδική εὐλογία, νά ἀποθησαυρίζεται πλέον ἐδῶ στόν Μητροπολιτικό σας Ναό, στήν άγκαλιά τῆς Μεγάλης Παναγίας ἡ ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μανουήλ. Θά σᾶς παρακαλέσω κάθε φορά πού θά εἰσέρχεσθε στό Ναό αὐτό μετά τήν εἰκόνα τῆς Μεγάλης Παναγίας νά προσκυνεῖτε αὐτήν τήν εἰκόνα καί νά καθρεπτίζετε τά πρόσωπα σας στήν μορφή του, νά βλέπετε σέ τί τοῦ ὁμοιάζετε καί σέ τί διαφἐρετε ἀπό ἐκεῖνον, νά βλέπετε στό βάθος πίσω του τό νησί σας, νά ἀναλογίζεσθε πώς εἶναι δικός σας Ἅγιος, πώς τό αἶμα πού ρέει στίς φλέβες σας ἦταν δικό του αἶμα καί νά τόν παρακαλεῖτε μέ τήν παρρησία πού δίδει ἡ συγγενής οἰκειότητα μαζί του γιά ὅ,τι σᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐκεῖνος ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς καλύτερους πρεσβευτές στόν οὐρανό γιά τήν ἐπίγεια πατρίδα του, γιά τά νησιά μας, καί γιά σᾶς στήν Μύκονο καί γιά ‘εμᾶς στήν Κρήτη.
Ἔχοντας λοιπόν καί τόν Ἅγιο αὐτό πού προστίθεται στό νέφος τῶν Ἁγίων , τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων, ἄς ἀφήνομε, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅ,τι ἄλλο μᾶς ἀπασχολεῖ “καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν” καί “δι’ ὑπομονῆς” ἄς ἀγωνιζόμαστε ὁ καθένας τόν ἀγῶνα του “ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν”. (Ἐβρ. ιβ’ 1-2). Ἐκεῖνος ἄς μᾶς ἀξιώσει μέ τήν εὐχή σας Σεβασμιώτατε καί προσφιλέστατε ‘αδελφέ Αγιε Σύρου, τοῦ προσωπικοῦ μας ἁγιασμοῦ καί τῆς χαρᾶς τῆς βασιλείας Του, ἄς μᾶς ἀξιώσει μαζί μέ τούς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίους Του καί τόν Ἅγιο Μανουήλ νά ὑμνοῦμε αἰώνια καί ἀκατάπαυστα ἐδῶ καί στόν οὐρανό, ὅταν θά φύγομε ἀπό ἐδῶ, “Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον.»

 

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....