Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, αἰώνιοι Δάσκαλοι τῆς οἰκογένειας

 

 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τόν γάμο καί τούς συζύγους

«Ἕνα πράγμα μόνο ἄς ζητοῦν οἱ σύζυγοι, τήν ἀρετή τῆς ψυχῆς καί τήν λεπτότητα στούς τρόπους. Ἔτσι, θά χαίρονται τήν εἰρήνη καί θά ζοῦν εὐχάριστα μέσα σέ μιά ἀδιάκοπη ὁμόνοια καί ἀγάπη… Νά μή ζητοῦν λοιπόν πῶς νά ἔχουν χρήματα, ἀλλά πῶς νά ἔχουν εἰρήνη. Ὁ γάμος δέν ἔχει σκοπό νά γεμίζουν τά σπίτια μας συμπλοκές καί μάχες, οὔτε διενέξεις, φιλονικίες καί διχόνοιες μεταξύ τῶν συζύγων καί ἔτσι νά γίνεται ὁ βίος ἀβίωτος. Σκοπό ἔχει νά ἀπολαμβάνει ὁ ἕνας τήν βοήθεια τοῦ ἄλλου, νά βρίσκει ὁ κάθε σύζυγος τό λιμάνι, τό καταφύγιο καί τήν παρηγοριά γιά τά δεινά πού πλησιάζουν, νά ἀνταλλάσσουν τίς σκέψεις καί τίς ἀπόψεις”.

(«Περί τοῦ ποίας δεῖ ἄγεσθαι γυναίκας»)

 

Ὁ Μέγας Βασίλειος γιά τήν γυναίκα

«Ἄς μήν προφασίζεται ἡ γυναίκα ὅτι εἶναι τό ἀσθενέστερο φύλο. Γιατί αὐτό περιορίζεται μόνο στό σῶμα. Ἡ ψυχή ὡς πρός τήν ἀνδρεία πῆρε τήν δική της δύναμη. Ἀφοῦ λοιπόν πῆραν ἰσότιμο τό “κατ’ εἰκόνα” Θεοῦ, ἰσότιμη ἔχουν καί τήν ἀρετή καί ὀφείλουν νά ἐπιδείξουν καί ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα τά ἴδια ἀγαθά ἔργα…».

(«Περί τῆς ἀνθρώπου κατασκευῆς»)

 

Ὁ Μέγας Βασίλειος γιά τήν μόρφωση

«Ὁδηγός μας στήν ζωή αὐτή εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἡ γλώσσα της ἔχει σοφία. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀκόμη μικρή ἡλικία, εἶναι φυσικό νά μήν καταλαβαίνει τήν βαθιά σημασία της. Τί κάνει λοιπόν; Προγυμνάζεται μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς σέ ἄλλα κείμενα, ὄχι ἐντελῶς ξένα, πού μοιάζουν μέ καθρέφτες καί σκιές. Συμβαίνει λοιπόν ὅ,τι καί στόν στρατό. Οἱ στρατιῶτες ἀποκτοῦν τήν πολεμική πεῖρα πρῶτα μέ τίς κινήσεις τῶν γυμνασίων, πού εἶναι ἕνα εἶδος παιχνιδιοῦ. Ὕστερα γνωρίζουν τόν πόλεμο. Ἔχουμε κι ἐμεῖς μπροστά μας μιά μάχη. Τήν μεγαλύτερη ἀπό ὅλες. Γιά νά ἑτοιμαστοῦμε, πρέπει νά γυμναστοῦμε, νά κοπιάσουμε. Πῶς θά γίνει αὐτή ἡ προγύμναση; Πρῶτα θά ἑτοιμάσουμε τήν συνείδησή μας μέ τήν κοσμική σοφία κι ὕστερα θά ἀκούσουμε τά ἱερά καί βαθιά νοήματα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Πρῶτα θά συνηθίσουμε νά βλέπουμε τόν ἥλιο μέσα στό νερό κι ὕστερα θά ἀτενίσουμε τόν ἴδιο τόν ἥλιο».

(«Πρός τούς νέους, πῶς νά ὠφελοῦνται ἀπό τά ἑλληνικά γράμματα»)

 

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γιά τήν φιλία

«Δέν ὑπάρχει τίποτα ἀντάξιο τοῦ πιστοῦ φίλου. Ὁ πιστός φίλος εἶναι πολυτιμότερος ἀπό τό χρυσάφι καί ἀπό πολλούς πολύτιμους λίθους».

(«Λόγος εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον»)

 

«Ἄρχιζε πάντα ἀπό τόν Θεό καί πάντα τελείωνε μαζί Του».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....