Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου στήν Ναύπακτο

Τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, ἑορτάστηκε πανηγυρικά στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου (μέ Ἑσπερινό μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος, Ὄρθρο καί Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία) ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἄρτης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου ακι Αγίου Βλασίου  κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί τόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ π.Θωμᾶ Βαμβίνη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, καί π. Παναγιώτη Χαντζή καί τούς Διακόνους Παΐσιο Παρασκευά καί Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη. Στά ἀναλόγια ἔψαλλαν οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παντελής Ἀναστασόπουλος καί Δημήτριος Καλογερής, καθώς καί ὁ Σπυρίδων Ντούνης κατά τόν Ἑσπερινό.

Στόν Ἑσπερινό, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, καί στόν Ὄρθρο, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τήν Κυριακή, μετά ἀπό τούς ἀναστάσιμους ὕμνους, ὑμνήθηκε ὁ ἅγιος Δαμασκηνός ὡς «τῆς Ναυπάκτου ποιμένας, Ἱεράρχης πανεύφημος, τῆς ἐνδόξου Μάνδρας Στουδίου φοιτητής περιάκουστος, ἐν λόγοις καί γραφαῖς φωτιστικαῖς, διδάσκαλος λαοῦ τοῦ εὐσεβοῦς καί σοφίας ταμειοῦχος» ὅπως συνοψίζονται οἱ ἔπαινοί του στό ἀπολυτίκιό του, ποίημα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Μητροπολίτης  κ. Ἱερόθεος ἀναφέρθηκε δι’ ὀλίγων στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Δαμασκηνοῦ, τήν κατά κόσμον παιδεία του, ἀλλά καί τήν γνώση τῆς θεολογίας τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἰδιαίτερα ἐπισήμανε τήν γνώση πού κατεῖχε γιά τόν μοναχισμό, ζώντας ὁ ἴδιος ὡς μοναχός, μέ τήν παράδοση τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε «κουβαλοῦσε μέσα του ἕναν μοναχό», λέγοντας ὅτι εἶναι πολύ σημαντικό ἕνας Ἐπίσκοπος νά ἔχει μέσα του τήν μοναχική παράδοση καί ζωή, «νά κουβαλᾶ μέσα του ἕναν μοναχό καί ἀσκητή».

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό μεγάλο καί σπάνιο προνόμιο τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου νά ἔχει ὡς Ποιμένες της μεγάλες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες μέ σημαντικό ρόλο στήν ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στούς Μητροπολίτες Ναυπάκτου πού συμμετεῖχαν σέ μεγάλες Συνόδους μέ καθολικό κύρος γιά τήν Ἐκκλησία. Ἀναφέρθηκε στό Μαρτύριο πού συμμετεῖχε στήν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς τό 343μ.Χ., στόν Καλλικράτη, πού συμμετεῖχε στήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου τό 431μ.Χ., στόν Εἰρηναῖο πού συμμετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας τό 451μ.Χ. καί στόν Ἀντώνιο πού συμμετεῖχε στήν Σύνοδο ἐπί Μεγάλου Φωτίου τό 879 μ.Χ., ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδος. Ἀνακοίνωσε μάλιστα γιά πρώτη φορά τήν σκέψη νά ὁριστῆ μία Κυριακή τοῦ ἔτους κατά τήν ὁποία θά ἑορτάζονται οἱ Μητροπολίτες τῆς Ναυπάκτου πού ἦταν μέλη Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἤ Συνόδων μέ καθολικό κύρος γιά τήν ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

Κατά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ξεκινώντας ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρθηκε μέ συντομία στόν ἅγιο Δαμασκηνό τόν Στουδίτη, τόν Ἐπίσκοπο Λιτῆς καί Ρεντίνης καί μετέπειτα Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἄρτης, ὅπου καί κοιμήθηκε.

Ὁ ἅγιος Δαμασκηνός ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες τοῦ 16ου αἰῶνος. Εἶχε θεολογική καί καί γενικότερη κατάρτιση καί ἁγιότητα βίου. Ἦταν Καθηγητής πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων δύο Πατριαρχῶν, τοῦ Μητροφάνους τοῦ Γ΄ καί τοῦ Ἱερεμίου τοῦ Β΄ τοῦ Τρανοῦ.

Ὁ Πατριάρχης Μητροφάνης τόν ἀπέστειλε στήν Μικρά Ρωσία, τήν σημερινή Οὐκρανία, ἡ ὁποία τότε ἐκκλησιαστικά ἀνῆκε στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί πολιτικά στόν Ρωμαιοκαθολικό Βασιλιά τῆς Λιθουανίας καί Πολωνίας, μέ σκοπό νά ἀντιμετωπίση τήν προπαγάνδα τῶν Λατίνων.

Ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας ὁ Β΄ τόν περιέλαβε στήν ὁμάδα τῶν θεολόγων οἱ ὁποῖοι συνέταξαν τίς ἀπαντήσεις στούς Λουθηρανούς θεολόγους τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποβάλει στήν κρίση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν «Αὐγουσταία Ὁμολογία».

Καί ὅλο αὐτό τό ἔργο τό ἔκανε γιατί γνώριζε πολύ καλά τήν ὀρθόδοξη θεολογία, ὅπως τήν συμπεριέλαβε στό ἐκπληκτικό βιβλίο «Θησαυρός», πού εἶχε μεγάλη διάδοση τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο χῶρο.

Κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ὁ ἅγιος Δαμασκηνός μᾶς διδάσκει ὅτι γιά νά ἀντιμετωπίζουμε ὅλα τά σύγχρονα φιλοσοφικά, θεολογικά καί κοινωνικά ρεύματα πρέπει νά ἔχουμε ὡς βάση τήν θεολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, τήν ὁποία πρέπει νά γνωρίζουμε καλά, διαφορετικά θά ἐπικρατῆ ἡ ἐκκοσμίκευση, δηλαδή ἡ ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας «ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης» τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ δεξιώθηκε τόν Μητροπολίτη μας καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου.

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Δεῖτε φωτογραφίες

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....