Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ διεξαγωγῇ τοῦ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2021 στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐπικοινωνῶ γιὰ πρώτη φορὰ μαζί σας ὡς ὁ νέος Μητροπολίτης σας εἰς διαδοχὴν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου  κυροῦ Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἄφησε μνήμη ἀγαθή καί μνήμη δικαίου ἀνδρός εἰς ἅπαντας.
Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ συγκίνηση γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  μοῦ ἐνεπιστεύθῃ τὴ διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης σὲ μία περίοδο δύσκολη γιὰ τὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία, ὅπως καὶ ὁλόκληρος ὁ κόσμος, δοκιμάζεται ἐντόνως ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ (COVID-19).
Προσβλέπω στὴν ἀγαστὴ συνεργασία μὲ ὅλο το ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας διαβεβαιώνοντάς σας ὅτι ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι ἀληθινὸς πνευματικὸς πατέρας ὅλων σας καὶ οὐσιαστικὸς ἀρωγὸς στὴν πνευματική σας πρόοδο στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ.
Δυστυχῶς, ἡ παροῦσα πανδημία πέραν τῆς ὑγείας ἔπληξε σοβαρῶς καὶ τὰ εἰσοδήματα τῶν συνανθρώπων μας. Πολλὲς ἐπιχειρήσεις καὶ καταστήματα ἔκλεισαν, συνάνθρωποί μας ἔχασαν ἤ κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὶς ἐργασίες τους καὶ πολλοί δυσκολεύονται ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῶν πλέον ἀναγκαίων γιὰ τὴν ἐπιβίωση τους.
Ἐν τούτοις, ἡ ζωὴ συνεχίζεται καὶ ὅλοι μας ὀφείλουμε νὰ συνεχίζουμε ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὸ καλύτερο ἐπιδεικνύοντας ὑπομονὴ καὶ στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ πνεῦμα ἀλληλεγγύης καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἐνδεείς καί ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας. Καὶ ὅπως τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς καὶ ἡ τέλεση τῆς λατρείας ἐπιτελεῖται ἀδιαλείπτως ἀνεξαρτήτως συνθηκῶν, παρομοίως καὶ τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης ἀποτελεῖ ὑποχρέωση καὶ ἀναγκαιότητα ποὺ ὀφείλει νὰ ἀσκεῖται ἀκαταπαύστως πρὸς ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στὴ συνδρομὴ τῆς ἀγάπης μας ἐνόψει μάλιστα καί τῆς Μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ποὺ πλησιάζει χρονικῶς καί ἡ ὁποία προξενεῖ σὲ ὅλους μας αἰσθήματα χαρᾶς, ἀγάπης καὶ ἑλπίδος καθ’ ὅτι μὲ τὸν ἐρχομό Του στὸν κόσμο ὁ Κύριος ἐγκαινίασε τὴ σωτηρία μας, νοηματοδότησε τὴν ὕπαρξή μας καὶ μᾶς φανέρωσε τὸ μέγεθος τῆς Θείας Ἀγάπης για τον ἄνθρωπο. Μιᾶς ἀγάπης τὴν ὁποία ὅλοι οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε νὰ ἀντανακλοῦμε στὶς σχέσεις μας μὲ τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους μας.
Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπευθύνει τὸ προσκλητήριο τῆς ἀγάπης πρὸς ὅλο τό πιστό ἐκκλησιαστικό της πλήρωμα παρακαλώντας γιὰ τὴν ὑλικὴ συνδρομή του στὸ χρέος ἀγάπης, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ καὶ ὁ ἜΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ἈΓΑΠΗΣ  ποὺ κάθε τέτοια περίοδο διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἐφέτος ὁ ἜΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ἈΓΑΠΗΣ θὰ διενεργηθεῖ στή Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἀπὸ 16 ἕως 18 Δεκεμβρίου 2021. Ἐθελοντὲς συνεργάτες τῶν Φιλόπτωχων Ταμείων τηρώντας ἐπακριβῶς ὅλα τα ἐνδεδειγμένα ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα θὰ κρούσουν τὴ θύρα τῆς καρδιᾶς σας, ἐνῶ παράλληλα θὰ διατίθενται κουπόνια στους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπευθύνει προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς παρακαλεῖ γιά τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή τους στὴ φιλάνθρωπη δραστηριότητα ζητώντας τὴν ἠθικὴ ὑποστήριξη καὶ τὴν ὑλικὴ προσφορὰ τοὺς προκειμένου νὰ συνεχίσῃ ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία καὶ ἡ διανομὴ συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν.
Ἀναγκαία κρίνεται καί ἡ στήριξη τῆς ἐπαναλειτουργίας καί τοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο,  τὸ ὁποῖο συνέβαλε καί θά συνεχίσει νά συμβάλῃ ἀποφασιστικῶς στὴν ἐπιτέλεση καί ὑλοποίηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Παρακαλεῖσθε, ὅπως σταθῆτε ἀρωγοί στήν προσπάθεια αὐτή καί μέ τήν παροχήν συγκεκριμένων εἰδῶν τροφίμων καί ειδῶν καθαριότητος, ὅπως αὐτά ἀναγράφονται καί στό σχετικό φυλλάδιο, τό οποῖο θά διανεμηθῇ στούς Ἱερούς Ναούς πρός ἐνημέρωσή σας.
Παρακαλοῦμε καί πάλιν ὅπως ἀνταποκριθῆτε φιλάνθρωπα καὶ προσφέρετε ὅ,τι ἔχετε εὐχαρίστηση γιὰ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης εἴτε ἀπευθείας εἴτε μὲ κατάθεση στοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τούς ὁποίους μπορεῖτε νά βρεῖτε καί στή σχετική Ἀνακοίνωση ἡ ὁποία εἶναι ἀναρτημένη στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
Εὔχομαι ὁλοψύχως ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά στηρίζῃ καί νά φωτίζῃ πάντοτε τήν πορεία τῆς ζωῆς σας.
Διάπυρος  πρός  τόν Νηπιάσαντα Κύριον εὐχέτης
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
           † ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....