Πρόγραμμα πανηγύρεως Ι.Ν. Οσίας Παρασκευής της Επιβατηνής Νέων Επιβατών