Μνήμη Οσίου Νήφωνος Χίου και Εκδηλώσεις για το 1821 της Ι.Μ. Χίου

Μέ τήν Xάριν, τό ἒλεος καί τήν βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ὡλοκλήρωσεν τίς προγραμματισθεῖσες ἐκδηλώσεις Της γιά τήν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἒναρξιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγεννεσίας. Τήν Τρίτην 28ην Δεκεμβρίου 2021 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, τιμῶν τήν ἱεράν μνήμην τοῦ Χίου ἐκ τῶν Κολλυβάδων Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Νήφων, ἐτέλεσεν τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγ. Γεωργίου τῆς γενετείρας τοῦ Ὁσίου κώμης τῶν Πατρικῶν εἰς τά Μαστιχοχώρια. Μέ τόν Σεβασμιώτατον συνελειτούργησαν οἱ Αἰδεσιμώτατοι Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στέφανος Λάρδας, Οἰκονόμος κ. Στυλιανός Λαμπρινούκας, Οἰκονόμος κ. Δημήτριος Καλίκας καί ὁ Ἱερολογιώτατος Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀπόστολος Λάρδας. Τήν ἱεράν τέχνην τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ διηκόνησαν εἰς τά ἀναλόγια οἱ κ. Μιχαήλ Σαϊντάνης καί κ. Νικόλαος Ράλλης, ἐνῶ εἰς τό Ἱερόν Βῆμα διηκόνησαν παιδιά τῆς  Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Κατά τό Θεῖον Κήρυγμα ὁ Σεβ. Χίου ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῶν Κολλυβάδων καί γενικώτερον τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν διατήρησιν τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητος τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων καί  ἒδωσεν ἒμφασιν εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, εἰς τήν ὁποίαν ἐγράφη ἡ Ἁγία Γραφή, τά Πατερικά καί τά Ὑμνολογικά Κείμενα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐτόνισεν   ὅτι ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἒγινε καί διά τήν γλῶσσαν (πάρεξ ἐλευθερίαν καί γλῶσσαν˙ Δ. Σολωμός) καί ἀνεκοίνωσεν τήν ἔκδοσιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀνθολογίου Κειμένων τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἀπό τόν Ὃμηρον ἕως τίς ἡμέρες μας ὑπό τόν τίτλον «Τήν γλῶσσαν μοῦ  ἒδωσαν τήν Ἑλληνικήν». Εἰς τήν ἐπετειακήν αὐτήν ἒκδοσιν περιλαμβάνονται κείμενα τῆς Κλασσικῆς Γραμματείας (Ἐπική- Λυρική- Δραματική Ποίησις, Ἱστορία, Φιλοσοφία, Ρητορική), τῆς Βιβλικῆς, Πατερικῆς και Ὑμνογραφικῆς Γραμματείας, Λόγια καί Δημώδη τῶν Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Χρόνων καί τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας. Μεταξύ ὅλων αὐτῶν ἀξίζει νά ἀναφερθῆ ἰδιαιτέρως ποίημα τοῦ Ἐθνομάρτυρος τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος  Εὐαγόρα Παλληκαρίδη. Τά θέματα τῶν ἐπιλεγέντων κειμένων προσδιορίζουν τήν πολιτιστικήν ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπείαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους σέ διάρκειαν 3000 χρόνων. Εἰς τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὕμνος καί ὁ Σεβ. Χίου ἒκλεισε τίς ἐτήσιες ἐκδηλώσεις μέ τήν δοξολογίαν:

«Δόξα τῇ Ἀγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῷ καί Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ΑΜΗΝ».

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....