Ψήφισμα για την εκδημία του αειμνήστου Παναγιώτου Βαρλά

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ

              ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΒΑΡΛΑ

               ΚΑΙ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΒΑΡΛΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Χίῳ καί ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν συνῆλθεν σήμερον τήν 2αν Μαρτίου σωτηρίου ἔτους 2022 καί ὥραν 12.00 τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ‘’Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν Παναγιώτου Βαρλᾶ εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ, τῶν γονέων του Χαραλάμπους καί Καλιρρόης Βαρλᾶ καί τῆς συζύγου του Ζωῆς Βαρλᾶ’’ ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί παρόντων τῶν ἀναπληρωματικῶν Μελῶν κ. Κανέλλας Ζενιώδη ἀναπληρώτριας τοῦ κ. Παναγιώτου Χ. Βαρλᾶ καί κ. Ἠλία Χ. Βαρλᾶ ἀναπληρωτῆν τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Π. Βαρλᾶ.

Γενομένης προσευχῆς ὁ Σεβ. Πρόεδρος ἐν πνευματικῇ συγκινήσει ἀλλά καί ἐν ἐλπίδι ἀναστάσεως καί ζωῆς αἰωνίου ἀνεκοίνωσεν τήν πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Μεγάλου Εὐεργέτου τοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

Παναγιώτου Χ. Βαρλᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρεν τάς ἑλληνοχριστιανικάς ἀρετάς τοῦ κοιμηθέντος, τήν προέλευσίν του ἐκ εὐσεβοῦς οἰκογενείας, τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τήν σύζυγον καί τήν φροντίδα διά τόν υἱόν του, τήν φιλομάθειαν, μεθοδικότητα καί ἐπιστημονικήν κατάρτισιν καί ἰδιαιτέρως τήν μέριμναν διά τήν μόρφωσιν νέων προερχομένων κατ’ἐξοχήν ἐκ Ζυφιᾶ Χίου, Δαφνῶνος, ἤ ἄλλης κώμης τῶν Καμποχώρων, δι’ὅ καί ἐδώρισεν δύο διαμερίσματα ἐν Ἀθήναις διά τήν δωρεάν φιλοξενίαν αὐτῶν καί κατέθεσεν χρηματικόν ποσόν διά τήν χορήγησιν ὑποτροφιῶν. Διά πάντα ταῦτα ἐτιμήθη διά τοῦ Παρασήμου τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Ὅθεν μετά εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Προέδρου τό Διοικητικόν Συμβούλιον ὁμοφώνως

ἀποφασίζει:

  • Νά προστῇ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἐκλειπόντος ὁ Σεβ. Πρόεδρος
  • Νά τελεσθῇ κατά τήν ὥραν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ζυφιᾶ ὑπό ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐνῶ θά κρούωνται πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
  • Νά μνημονεύηται τό ὄνομά του εἰς τό κατ’ἔτος μνημόσυνον τοῦ Ἱδρύματος τό Σάββατον τῶν Ἁγίων Θεοδόρων εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Ζυφιᾶ
  • Νά μνημονεύηται τό ὄνομά του εἰς τό κατ’ἔτος μνημόσυνον τῶν Εὐεργετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος
  • Νά τελεσθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ἑξάμηνον Μνημόσυνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Παρασκευῆς Ζυφιᾶ
  • Νά ἀναρτηθῇ ἡ φωτογραφία του εἰς τήν αἴθουσαν συναντήσεων νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί εἰς τάς ἑστίας φιλοξενίας τοῦ Ἱδρύματος ΒΑΡΛΑ ἐν Ἀθήναις
  • Νά πραγματοποιηθῃ εἰδική ἐκδήλωσις ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς εὐθετώτερον χρόνον, καθ’ἥν θά ἐξαρθῇ ἡ προσωπικότης του
  • Νά ἀναρτηθῇ τό παρόν εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
  • Νά ἐπιδοθῇ τό παρόν εἰς τούς οἰκείους του

Μή ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος πρός συζήτησιν, του Σεβασμιωτάτου Προέδρου εἰπόντος «Δι’εὐχῶν…», ἡ συνεδρία λύεται καί ὑπογράφεται ἡ παροῦσα Πρᾶξις ὡς ἕπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΝΕΛΛΑ ΖΕΝΙΩΔΗ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΛΑΣ

Χίος 02/03/2022

Ἀκριβές αντίγραφον     

Ὁ Πρόεδρος

Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....