Σε εξέλιξη ο Έρανος Αγάπης της Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Σε εξέλιξη ο Έρανος Αγάπης της Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

 

Πρὸς τὸν Ἱερό Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαό.
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ.
Σὲ μία περίοδο γενικῆς κρίσεως, πτωχείας, ἀνησυχιῶν, ἀλλὰ καὶ κάποιων ἐλπίδων, ὁ χριστιανικὸς κόσμος προετοιμάζεται νὰ ἑορτάσῃ καὶ
πάλι τὴν μεγάλη καὶ χαρμόσυνη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὅπως τελεῖται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἐφέτος καὶ πάλι εἴμεθα μέσα στὰ δύσκολα
ζητήματα τῆς πανδημίας ποὺ παγκόσμια ἔχει προσβάλει τὶς κοινωνίες
τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ἀσθένεια καὶ
ὁ φόβος ἔχουν κατακλύσει τὶς ψυχές μας, καὶ ὁ διχασμὸς ἔχει τραυματίσει τὴν ζωή μας. Ἡ πνευματικὴ τροφὸς τοῦ Γένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας μὲ τοὺς μελωδικοὺς ὕμνους της, μὲ τὶς προσφιλεῖς στὸ
λαό μας ἑορτὲς καὶ τελετές, μὲ τὴν ἀγάπη της πρὸς ὅλους, μὲ τὴν μυσταγωγία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὰ πατροπαράδοτα ἔθιμα τοῦ λαοῦ
μας, θὰ γεμίσῃ καὶ πάλι τὶς ψυχές μας μὲ τὴν ἁγνὴ χριστιανικὴ χαρὰ
καὶ τὴν γλυκειὰ ἐλπίδα γιὰ καλύτερες ἡμέρες. Τὰ Χριστούγεννα, ἡ Πρωτοχρονιά, ὁ ἅγιος Βασίλειος, τὰ Θεοφάνεια, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, θὰ εὐφράνουν καὶ πάλι τὶς καρδιές μας ἐπὶ δώδεκα ἡμέρες, καὶ θὰ
ἀνανεώσουν μέσα μας τὴν ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπομονὴ γιὰ νὰ ξεφύγωμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνη αὐτὴ κατάσταση καὶ
νὰ ἐπανέλθωμε στὴν κανονικότητα. «Χριστὸς γεννᾶται, ἀδελφοί, δοξάσατε,
Χριστὸς ἐξ Οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε». Καὶ ἡ Ὑπεραγία
Θεοτόκος, ἡ γλυκειὰ Παναγιά, ἡ μάνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν
θὰ εἶναι ἡ σκέπη καὶ ἡ παρηγοριὰ τοῦ κόσμου.
Ὁ Χριστὸς μὲ ἀσύγκριτη ταπείνωση καὶ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ ἐμᾶς, κατὰ τὴν προαιώνια βουλὴ τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Καὶ τώρα αὐτὸ πού ζητεῖ ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ἡ ἰδική μας ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφούς
συνανθρώπους μας, καὶ ἡ μετάνοια μας γιὰ ὅσα ἐφταίξαμε.
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, δηλαδὴ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου ἀγωνίζεται ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ τοὺς μῆνες τοῦ χρόνου,
γιὰ νὰ ἀνταποκριθῇ, μέσα στὶς δύσκολες συνθῆκες τῆς πανδημίας, στὴ
μεγάλη προτροπὴ καὶ θεία ἐντολὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μεσῳ τοῦ Γενικοῦ Ταμείου Εὐποιΐας καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Ταμείων Εὐποιΐας καὶ ὅλων
τῶν γνωστῶν μας εὐαγῶν Ἱδρυμάτων.
Εἰδικῶς πληροφοροῦμε τὴν κοινωνία τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας
ἡμῶν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει νὰ προσφέρῃ ἑκατοντάδες συσσίτια
μὲ τὴν ἀδιάκοπη λειτουργία τοῦ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ τῆς ΑΓΑΠΗΣ στήν Καβάλα καί
τήν Χρυσούπολη, μὲ τὴν συνεργασία τῶν κληρικῶν μας, καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν ἐθελοντῶν καὶ ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ ἀνιδιοτελὴς αὐτὴ
προσπάθεια τηρουμένων τῶν μέτρων γιὰ τὴν ὑγίεια, ἀποτελεῖ μοναδικὸ
πρότυπο διακονίας καὶ θυσιαστικῆς πορείας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν
2
πάσχοντα καὶ ἀνήμπορο συνάνθρωπό μας. Ἤδη γιὰ τοὺς ἀπόρους καὶ
ἀδυνάτους ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μὲ δαπάνες τοῦ Γενικοῦ Ταμείου Εὐποιΐας, χορηγεῖ κάθε μῆνα χρηματικὰ βοηθήματα, καθώς, καὶ δέματα, καί
ἄλλες παροχές, κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ἑορτῶν. Γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας
τῆς τρίτης ἡλικίας, φροντίζει γιὰ τὴν ἄρτια καὶ ὁμαλὴ διαβίωση τους
στὰ Κέντρα Φροντίδος Ἡλικιωμένων καὶ Χρονίως Πασχόντων στὴν Καβάλα καὶ
στὴν Χρυσούπολη.
Ἐπὶ πλέον τούτων γιὰ τὰ ἀγαπημένα μας παιδιά, τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐμερίμνησε γιὰ τήν ἐγκαταβίωσή τους στήν
Ἐκκλησιαστική Κατασκήνωση τῆς Θάσου κάθε καλοκαῖρι ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989 μέχρι καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2017, καὶ θὰ μεριμνήσῃ, πρῶτα ὁ
Θεὸς στὴ νέα Κατασκήνωσή της, στὴν Θάσο ποὺ σύντομα θὰ ὀργανωθῇ.
Ἡ Μητρόπολή μας, ἐνισχύει μὲ ὑποτροφίες κάθε σχολικὴ χρονιὰ μαθητὲς καὶ φοιτητές, ἀλλὰ καὶ παρέχει στέγη γιὰ τὴν δωρεὰν διαμονή τους
ὅσο διαρκοῦν οἱ σπουδές τους στὴν Θεσσαλονίκη, καὶ σὲ ἄλλες πόλεις,
καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς προσχολικῆς ἡλικίας, γιὰ τὰ ὁποῖα
λειτουργεῖ Βρεφονηπιακὸς Σταθμὸς ἀπὸ τὸ 1994.
Ἀδιάκοπο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στὰ ἀδέλφια μας τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὰ προγράμματα ἀναδοχῆς καὶ ὑποτροφιῶν.
Ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης, γίνεται μὲ τὶς ἰδικές σας προσφορές στὶς
Ἐνορίες καὶ στὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τους, ἢ ἀπ’ εὐθείας στὰ γραφεῖα τοῦ
Ταμείου Εὐποιΐας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τῶν Φιλίππων, τῆς Νεαπόλεως καὶ τῆς Θάσου. Σᾶς προσκαλοῦμε, σᾶς παρακαλοῦμε καὶ σᾶς
προτρέπομε νὰ ἐνισχύσωμε ὅλοι μαζύ, τὴν προσπάθειά μας γιὰ τὸν ΕΡΑΝΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, μέσα στὶς ἐκκλησίες μας λόγῳ τῶν ἐπικρατούντων καὶ
τηρουμένων ἀπαρεγκλίτως μέτρων γιὰ τὴν πανδημία, καὶ ποὺ ἐφέτος θὰ
πραγματοποιηθῇ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Δύνασθε ἐπίσης, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖτε, νὰ προσφέρετε τὴν δωρεά σας, ἀπ’ εὐθείας
στὰ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ & ΣΤΟ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ
ζητῶντας ἐπίσημη ἀπόδειξη, κατάλληλη γιὰ τὴν ἐφορία.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, γιὰ τοὺς ἐντοπίους, γιὰ τοὺς φιλοξενουμένους,
τοὺς πρόσφυγες καὶ γιὰ ὅλους. Εἴθε ὁ ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας, νὰ μᾶς
ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν μεγάλο αὐτὸ πειρασμὸ γιὰ τὴν ὑγίεια μας, νὰ γιατρέψῃ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ νὰ ἀναπαύσῃ τοὺς κεκοιμημένους ἀδελφούς
μας.
Μὲ πατρικὲς ἐν Κυρίῳ Εὐχὲς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....