Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της SRPSKA

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 9ης /22ας Μαρτίου 2022 , ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς SRPSKA, ἡ ὁποῖα ἀνῆκε τό πρότερον εἰς τήν Γιουγκοσλαβίαν,  κ. Dragan LuKač, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, τῶν κας Tatjiana Telic, τοῦ Πρέσβεως  κ. Duško Kovačević, τοῦ κ. Eyal Goren, Προϊσταμένου τῆς Πρεσβείας τῆς  SRPSKA  εἰς τό Ἰσραήλ καί τοῦ κ. Hana Yona, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τήν ὑποδοχήν αὐτοῦ παρά τοῦ Μακαριωτάτου καί ἐξέθεσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ποία εἶναι σήμερον ἡ κατάστασις εἰς τήν χώραν αὐτοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἱκανόν μέρος τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Σέρβοι Ὀρθόδοξοι, διά τούς ὁποίους ἡ Ἱερουσαλήμ ἦτο πάντα εἰς τήν καρδίαν καί τά ὄνειρα αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κ. Ὑπουργόν  διά τούς λόγους αὐτοῦ, ὑπογραμμίζων ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα ὅλου τοῦ κόσμου, καθ’ ὅτι διά τοῦ σταυρικοῦ Αὐτοῦ αἵματος ἡγίασεν αὐτήν ὁ Κύριος καί διά τοῦτο διαφυλάττει αὐτήν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης. “Ὡς φύλακες τῆς Ἱερουσαλήμ συμμετέχομεν καί εἰς τάς δοκιμασίας ὑμῶν τῶν μεταπολεμικῶν καταστάσεων.  Παρά τάς γενομένας ἐδαφικάς διαιρέσεις εἰς τήν χώραν ὑμῶν, σημασίαν ἔχει νά διαφυλάξητε τήν ὀρθόδοξον ταυτότητα ὑμῶν”.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Dragan LuKač ἀπένειμεν εἰς τόν Μακαριώτατον χειροποίητον κέντημα τῆς SRPSKA καί ηὐχαρίστησε Αὐτόν διά τούς λόγους Αὐτοῦ, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν τῷ κ. Dragan LuKač ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ  καί ἐπιστήθιον σταυρόν τῇ θυγατρί αὐτοῦ δ/δι Helena LuKač καί ηὐχήθη αὐτῷ κυβερνητικήν δύναμιν ἄνωθεν διά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, ἤτοι διά τήν ἐν δικαιοσύνῃ καί ἀληθείᾳ εὐημερίαν τῆς χώρας αὐτοῦ.

Ζητῶν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου ὁ κ. Dragan LuKač ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....