Συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε χθες  το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Ο Μακαριώτατος καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο και την συνοδεία του και αναφέρθηκαν σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν, τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Παύλος Χρηστίδης και στην συνέχεια ο Υποστράτηγος ε.α. κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Ο κ. Σφακιανάκης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τις δράσεις και τις ενέργειες του Ινστιτούτου και εξέφρασε την επιθυμία συνεργασίας με την Εκκλησία με σκοπό την ενημέρωση, την πρόληψη και την κατάρτιση σε ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη.

 

 

Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Áñ÷éåðéóêïðï Êñçôçò Åõãåíéï (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Áñ÷éåðéóêïðï Êñçôçò Åõãåíéï (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Áñ÷éåðéóêïðï Êñçôçò Åõãåíéï (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Áñ÷éåðéóêïðï Êñçôçò Åõãåíéï (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Ðáõëï ×ñçóôéäç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Ðáõëï ×ñçóôéäç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Ìáíùëç Óöáêéáíáêç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Ìáíùëç Óöáêéáíáêç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Ìáíùëç Óöáêéáíáêç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Äçìáñ÷ï Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Äçìáñ÷ï Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)
Ï Áñ÷éåðéóêéðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá äéáäï÷éêåò óõíáíôçóåéò ìå
Óåâ Á÷éåðéóêéïðï ÊñÞôçò ÅõãÝíéï
Ðáýëï ×ñçóôßäç (ÐÁÓÏÊ)
Åììáíïõçë ÓöáêéíÜêç -Ðñïåäñï Äéåèíâïýò Éíóôéôïýôïõ ÊõâåñíïáóöÜëåéáò
Êùóôá Ìðáêïãéáííç Äçìá÷ï Áèçíáéùí
Óôç öùôï áðü ôçí óõíáíôçóç ìå ôïí Äçìáñ÷ï Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç (ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ)

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο