Τό εὐλογημένο Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

Ἐρωτήματα μύρια καὶ ἐμπόδια πάμπολλα ὀρθώνονται μπρός μας ὅποτε ἀποφασίζουμε νὰ μετανιώσουμε καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦμε …

Κάποτε ξεκινᾶμε ἐθιμικὰ ….γιὰ νὰ κάνουμε τὸ χατίρι σὲ κάποιους καὶ νὰ περάσουμε χαρούμενες γιορτὲς … Κάποτε ὅμως ἔρχεται τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου …ἡ δική μας στιγμὴ …αὐτὴ ποὺ Ἐκεῖνος περίμενε ὑπομένοντας ….καὶ περιμένοντάς μας …ὡς καὶ τὴν ἑνδεκάτη ὥρα ….

Ἄς ἔχουμε πάντα στὸ μυαλό μας τὴν πιὸ ἐλπιδοφόρα σκέψη, πολύτιμο ἐφόδιο κατὰ τῆς θλίψης καὶ τῆς ἀπελπισίας: στὸ Θεὸ ἀρκεῖ μόνο ἕνα δάκρυ ….συμπόνοιας , μετάνοιας …ἀνθρωπιᾶς …αὐτὸ καὶ μόνο εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν σωτηρία…

Τί εἶναι ἡ ἐξομολόγηση;

Εἶναι τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας μιᾶς ψυχῆς, ποὺ συναισθάνεται τὴν εὐγνωμοσύνη ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνοχὴ της ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ νὰ ἀναλάβει τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ μᾶς ἐπιστρέψει στὸν Παράδεισο. Ὁμολογεῖ κατόπιν ὁ ἄνθρωπος τὶς ἁμαρτίες του καὶ ὑπόσχεται νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀγάπη.

Τί εἶναι ἁμαρτία;

Ἁμαρτία εἶναι ἡ παράβαση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Συχνὰ ἔρχονται στὸν ἐξομολόγο ἄνθρωποι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἔχουν κάνει σοβαρὲς ἁμαρτίες. Νομίζουν ὅτι ἁμαρτία εἶναι μόνον ὁ φόνος, ἡ μοιχεία κλπ. Ὅμως ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία εἶναι ἡ περιφρόνηση τοῦ Θεοῦ. Καὶ περιφρονεῖ κανεὶς τὸ Θεὸ ὅταν δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ μάθει τὸ θέλημά Του καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσει στὴ ζωή του. Ἔτσι ἀπομακρύνεται σταδιακὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ χάνει τὴν οὐράνια βασιλεία καὶ μακαριότητα. Αὐτὸ εἶναι ὁ πνευματικὸς θάνατος.

Ποιὸς ἀνακάλυψε τὴν ἐξομολόγηση;  Μᾶς τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν ἔδωσε στοὺς Ἀποστόλους ἐντολὴ νὰ συγχωροῦν ἁμαρτίες, ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τότε οἱ Ἀπόστολοι χειροθέτησαν τοὺς ἐπισκόπους καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, τοὺς ἱερεῖς καὶ ποιμένες μέχρι σήμερα. Ὅσο μεγάλος Ἅγιος καὶ νὰ εἶναι κανείς, δὲν σῴζεται χωρὶς τὴν ἐξομολόγηση, γί΄αὐτὸ καὶ ἀνήκει στὰ ὑποχρεωτικὰ μυστήρια, ὅπως καὶ τὸ βάπτισμα.

Ποιὸ νόημα ἔχει ἡ ἐξομολόγηση;

Ἐγὼ τὰ λέω μόνος μου στὸ Θεό! Ἄλλο πρᾶγμα νὰ τὰ λὲς σὲ ἕναν φίλο σου, ἢ ἀκόμη καὶ στὸ Θεὸ (ἀλλὰ δὲν ξέρεις φυσικὰ ἂν σὲ ἀκούει, γιατί καὶ ὁ Φαρισαῖος μιλοῦσε, ἀλλὰ μόνον αὐτὸς τὰ ἄκουγε!) καὶ ἄλλο πρᾶγμα νὰ τὰ λὲς στὸν πνευματικὸ ποὺ εἶναι πρόσωπο μπροστὰ στὰ μάτια σου καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐκείνη τὴ στιγμή. Ἡ ἐξομολόγηση σβήνει τὶς ἁμαρτίες ὅλες (ἂν φυσικὰ εἶναι εἰλικρινὴς ἡ μετάνοια) καὶ ὁ ἄνθρωπος ξαναφτάνει στὴ στιγμὴ τοῦ βαπτίσματος, δηλαδὴ ὅπως ὅταν ὁ Χριστὸς τὸν ξέπλυνε μὲ τὸ αἷμα Του καὶ τὸν καθάρισε. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι δὲν χρωστᾶς στὸ Θεὸ καὶ δὲν πρόκειται νὰ κριθεῖς, ἀλλὰ θὰ μπεῖς αὐτόματα στὴ βασιλεία Του. Μᾶλλον ἡ βασιλεία Του ἔχει ἔρθει ἤδη ἀπὸ τώρα μέσα στὴν ψυχή σου.

Ἐγὼ κοινωνάω, ἀλλὰ δὲν ἐξομολογοῦμαι, μπορῶ νὰ σωθῶΚανεὶς δὲν εἶναι ἄξιος νὰ μεταλαμβάνει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅποιος τὸ κάνει αὐτὸ ὄχι μόνον δὲν ὠφελεῖται ἀλλὰ βάζει κρῖμα μεγάλο στὸ λαιμό του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι γιὰ τὸ λόγο ὅτι πολλοὶ κοινωνᾶνε ἀπροετοίμαστοι, ἀρρωσταίνουν καὶ μερικοὶ καὶ πεθαίνουν. Γί΄αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προετοιμασία πρὶν τὴ θεία Κοινωνία καὶ μάλιστα μὲ τὸν καθαρισμὸ τῆς Ἐξομολόγησης.

Πῶς πρέπει νὰ ἐξομολογοῦμαι;

Ὅταν προετοιμάζεσαι γιὰ ἐξομολόγηση, ζήτα ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ σοῦ δώσει φώτιση καὶ ταπείνωση, ὥστε νὰ μπορέσεις νὰ δεῖς ὅλες τὶς ἁμαρτίες σου καὶ νὰ ξεριζώσεις τὰ πάθη ἀπὸ τὴν ψυχή σου. Ἔπειτα ὅταν πέφτεις σὲ μία ἁμαρτία, μὴν περιμένεις νὰ πᾶς γιὰ ἐξομολόγηση γιὰ νὰ μετανοήσεις, ἀλλὰ ἐκείνη τὴ στιγμὴ νὰ ζητᾶς ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ σὲ συγχωρέσει καὶ ἔτσι πάντοτε θὰ εἶσαι καθαρός. Τέλος ὅταν πᾶς γιὰ ἐξομολόγηση θὰ πεῖς ὅλες τὶς ἁμαρτίες σου, ὅτι θυμᾶσαι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποῦ γεννήθηκες μέχρι σήμερα, χωρὶς νὰ κρύψεις τὸ παραμικρό, ὅπως δὲν κρύβεις ἀπὸ τὸ γιατρὸ τὶς πληγές σου, ἐπειδὴ ντρέπεσαι!

Καὶ τί γίνεται ἂν ὁ πνευματικὸς φανερώσει μία ἁμαρτία μου; Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ ξεφύγει κάτι ἀπὸ τὸν πνευματικό, ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων, γί΄αὐτὸ καὶ ἡ ἐκκλησία δὲν δίνει αὐτὸ τὸ χάρισμα σὲ ὅλους τους ἱερεῖς, ἀλλὰ μόνον σὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἱκανοὶ καὶ ἔχουν κάποια ἡλικία καὶ μόρφωση συνήθως. Πρόσεξε ὅμως γιατί εἶναι ἁμαρτία καὶ ἐσὺ ὁ ἴδιος νὰ λὲς τί σοῦ εἶπε ὁ πνευματικὸς στὴν ἐξομολόγηση γιὰ τὶς ἁμαρτίες σου καὶ τί κανόνα σου ἔβαλε νὰ τηρήσεις καὶ νὰ τὸ συγκρίνεις μὲ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ νὰ κρίνεις.

Ὁ κανόνας τί ἀντιπροσωπεύει;

Κανόνας εἶναι μία ὁδηγία ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ πνευματικὸς γιὰ νὰ ἐφαρμόσεις καὶ νὰ βοηθηθεῖς στὴν πνευματική σου ζωή. Ἄς ποῦμε θὰ σοῦ πεῖ νὰ λὲς κάθε μέρα τοὺς Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία ἢ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» κλπ.

Τί εἶναι τὸ ἐπιτίμιο;

Ἐπιτίμιο εἶναι μία «συνταγὴ» ποὺ θὰ σοῦ δώσει ὁ γιατρὸς τῆς ψυχῆς (πνευματικός) γιὰ νὰ σὲ βοηθήσει στὴ μετάνοια. Γιατί ἡ μετάνοια δὲν ἀποκτᾶται κατὰ παραγγελία, ἀλλὰ χρειάζεται κόπο καὶ προσπάθεια καὶ κάποια μυστικὰ ποὺ θὰ τὰ μάθεις ἀπὸ πνευματικὰ βιβλία καὶ τὸν πνευματικό σου. Μπορεῖ νὰ σοῦ πεῖ νὰ νηστέψεις γιά κάποιο διάστημα ἢ νὰ ἐπισκεφτεῖς ἕνα Ἵδρυμα ἢ νὰ δώσεις ἐλεημοσύνη γιὰ τὴν ψυχή σου κλπ.

Στὴν ζωή μας κάναμε πολλὰ λάθη. Κάναμε λάθη ὅταν εἴμασταν παιδιά, ὅταν γίναμε ἔφηβοι καὶ νέοι, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο κάναμε λάθη καὶ ἀργότερα ὅταν γίναμε γονεῖς. Ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη λάθη. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ἀνώδυνα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν μεγάλες συνέπειες στὴ ζωή μας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτὰ τὰ λάθη ποὺ κάναμε. Κάναμε λάθη ἀπέναντι στὸ Θεό, οἱ περισσότεροι ἀποκοπήκαμε καὶ γυρίσαμε τὶς πλάτες σὲ Αὐτόν, νομίσαμε πὼς μακριὰ Του θὰ ἤμασταν εὐτυχισμένοι. Κυνηγήσαμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία στὶς ἡδονές, στὸν κόσμο. Χαράξαμε μία ζωὴ ὑλιστική, μὲ γλέντια, διασκεδάσεις, τζόγο καὶ εὔκολη ζωή, ρουφήξαμε τὴν ἁμαρτία μέχρι τελευταίας σταγόνας. Δοκιμάσαμε τὰ πάντα, καὶ ὅμως ἡ πίκρα εἶναι ἁπλωμένη στὴ ζωή μας, τὸ κενὸ ποὺ ὑπάρχει μέσα μας αὐξάνει καθημερινά. Νομίζουμε πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα μας καὶ τὸ τέλος μας. Ὅμως μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πυκνὸ σκοτάδι ἕνα φῶς λάμπει, δὲν τὸ προσέξαμε, δὲν τὸ εἴδαμε.

Εἶναι ὁ ἀστέρας ποὺ ὁδήγησε τοὺς μάγους στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Αὐτὸ τὸ ἀστέρι ἐξακολουθεῖ νὰ ὁδηγεῖ τοὺς ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς σὲ Ἐκεῖνον….. Ἄς , μὴν ἀπογοητεύεσαι, μὴν ἀπελπίζεσαι, ὑπάρχει σωτηρία, ὑπάρχει Σωτῆρας. Ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης πέθανε γιὰ σένα,στὸν Σταυρὸ γιὰ νὰ σοῦ χαρίσει σωτηρία, λύτρωσι, ἐλευθερία ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἴσως δὲν γνώρισες, δὲν ἐνδιαφέρθηκες γὶ Αὐτόν. Αὐτὸς ὅμως σὲ ἀγαπᾶ …σὲ ἀναζητᾶ, θέλει νὰ σὲ σώσει. Γνωρίζεις ὅτι ὁ Κύριος ἔβαλε ἕνα σβηστῆρι μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, ποὺ μπορεῖ νὰ σβήσει ὅλο τὸ παρελθόν σου, ὥστε νὰ μπορέσης νὰ ἀνοίξεις καινούρια σελίδα στή ζωῆ σου. Τὸ σβηστῆρι εἶναι ἡ μετάνοια, εἶναι ἡ ἐξομολόγηση, εἶναι τὸ λουτρὸ τῆς ψυχῆς. Ἐὰν θέλεις νὰ ἀλλάξει ἡ ζωή σου, νὰ νοιώσεις χαρὰ καὶ εἰρήνη, πᾶρε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀλλάξεις ζωὴ καὶ πορεία.

Ἄνοιξε τὴν καρδιά σου στὸν Θεὸ μέσα ἀπὸ ἕναν φωτισμένο πνευματικὸ ποὺ ἂν τὸ θελήσεις Ἐκεῖνος θὰ σοῦ στείλει …νἄσαι σίγουρος γὶ αὐτὸ …πὲς τὰ λάθη τῆς ζωῆς σου, μὲ συντριβὴ καρδιᾶς καὶ ἀληθινὴ μετάνοια ψυχῆς καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἀλλάξει …θὰ γίνεις νέος ἄνθρωπος …καινὴ κτίσις…πολίτης τοῦ Οὐρανοῦ.

Βάλε λοιπὸν νέα ἀρχὴ ….σήμερα …τώρα !!!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....