Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε συνεργασία με την Μητρόπολη Καστοριάς θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών
Μαθημάτων» (MIS 5073422), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης
πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε
εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως,
αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση
των επαγγελματικών του δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται
στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες:

Θεματικές Ενότητες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ (Υποψηφίων /νέων
κληρικών και λαϊκών στελεχών)

που θα υλοποιηθούν με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης για την Ι.
Μητρόπολη Καστορίας το επιμορφωτικό έτος Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ είναι διάρκειας 28 ωρών και το πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ (Υποψηφίων
/νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών 49 ώρες. Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός
συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα, τηρουμένων όλων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων προστασίας των πολιτών από τον covid-19. Η εκπαιδευτική διαδικασία
στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα
γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

Πιστοποίηση

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου
μάθησης συμφωνά με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 106 του Ν. 4763/2020 και με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021, είναι αρμόδιο
για την παροχή διά βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και ποιμαντικής επιμόρφωσης των
Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας.
Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων
επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.Δ. 57/2007 [ΦΕΚ
Α΄ 59]).
Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα
λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης
Επιμόρφωσης των Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα
με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1657/2020) και θα
μοριοδοτείται με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υλοποίηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ώρες υλοποίησης θα
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως Καστορίας και του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Πληροφορίες – Αιτήσεις

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του ΙΠΕ (www.ipe.gr) στη διαδρομή (Προσκλήσεις – Προκηρύξεις → Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα στην
Ι.Μ. Καστορίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, να
προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής από τον τοπικό Συντονιστή των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ι. Μητροπόλεως Καστορίας, ο οποίος θα
συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα τις αποστείλει στο Ίδρυμα Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μπορούν επίσης να προμηθευτούν την αίτηση από τα Γραφεία του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56, Αθήνα) και να την
καταθέσουν απευθείας στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή
μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 17 Φέβρουαρίου 2022 (ημερομηνία
δημοσίευσης) έως την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Μετά την παραπάνω
ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως
Καστορίας με τον Αιδεσ. Πρωτοπρ. Λεωνίδα Μπάρδο είτε στα γραφεία του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στο τηλέφωνο 2103352362, και ώρες 10.00 π.μ. – 15.00
μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.

2. Οι ιερείς που δεν ανήκουν στην Ι. Μητρόπολη Καστορίας οφείλουν να προσκομίσουν
βεβαίωση από την οικεία Ι. Μητρόπολη στην οποία να δηλώνεται ότι: α) η συμμετοχή
γίνεται με την έγκριση του Μητροπολίτη, β) τυγχάνουν μισθοδοτούμενοι εκ του
Δημοσίου Ταμείου και γ) δεν ανήκουν στην Y.E. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
μισθολογική κατηγορία.

Αποτελέσματα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και το μορφωτικό τους επίπεδο.
Τα αποτελέσματα των επιλογών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι ημέρες και
οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του
Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr) και της Ι. Μητροπόλεως Καστορίας (https://imkastorias.gr/).
Ο Αν. Διευθυντής του Ι.Π.Ε.
Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης

Πατήστε για την ανακοίνωση ΕΔΩ:

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....