Το Ίδρυμα Υποτροφιών ”ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ” προκηρύσσει υποτροφίες

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών ”ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1.11.1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της υπ‘αριθ. 1131/2000 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, την χορήγηση Υποτροφιών (3 εσωτερικού, 200.00,00 ευρώ μηνιαίως η κάθε μια και 1 εσωτερικού 300.00,00 μηνιαίως), για το Ακαδημαικό έτος 2021-2022, για σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής  για χρονικό διάστημα εννέα (αρ.9) μηνών, από 01/10/2021 εώς 30/06/2022, μέχρι πέρατος των σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει: 1) Να είναι απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαμύλων ή του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, φοιτήσαντες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων επί 6 έτη, με μέσο όρο επιδώσεων “άριστα” ή έστω “λίαν καλώς”. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο μέσο όρο επίδοσης .

2) Επίσης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου έχουν: α) Οι απόφοιτοι του Λυκείου ή ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, ή παντός άλλου Λυκείου, που έχουν φοιτήσει σε  σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων τουλάχιστον επί 6 έτη. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο όρο επιδόσεων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,στον οποίο προστίθεται ο αριθμός των ετών φοιτήσεως σε σχολεία των Καρδαμύλων και β) τα τέκνα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ,που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί 10 έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων, με μέσο όρο επίδοσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “άριστα” ή έστω “λίαν καλώς”, εφ’΄οσον έχουν φοιτήσει σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες υψηλότερο μέσο όρο επιδώσεως.

3) Κατ‘ εξαίρεση, έχουν δικαίωμα υποβολής αἰτησης και προηγούνται πάντων, οι φοιτήσαντες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων επί έξι (6) έτη ή έστω επί εννέα (9) έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων, ανεξαρτήτως μέσου όρου επίδοσης εφ’΄οσον είναι: α) ορφανοί έστω ενός γονέως ή β) τέκνα πολυτέκνων οικογενειών και επί πλέον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι τέκνα πασιφανώς απόρων οικογενειών.

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Όροι, οι οποίοι καθορίζονται με την υπ’αριθ. 1131/2000 Εφετειακή Απόφαση. Οι υποτροφίες δίδονται για την πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών σε οποιοδήποτε τομέα (εκτός απο τις σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυτικού), στην Ελλάδα.

Για να συνεχισθεί η υποτροφία και το επόμενο έτος θα πρέπει ο υπότροφος να καταθέσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, με επιτυχία των 2/3 των μαθημάτων.

Επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεἰ ένα σώμα με αυτήν κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η Προκἠρυξη, μαζί με τον παραπάνω κατάλογο, είναι τοιχοκολλημένη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 02/05/2022, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, (αρμόδιος για πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων  κ. Λεόντιος Αντ. Ζαννίκος τηλ. 22710-44045 / 6948251958).

Χίος 1ηνΔεκεμβρίου 2021

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΧΙΟΥ

Ώς Πρόεδρος του Ιδρύματος

+ Ο Χίου Ψαρών και Οινουσσών  Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....