Το πρόγραμμα της Ε’ Εβδομάδος των Νηστειών στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Τετάρτην, 6ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., τελεῖται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καὶ ὥραν 18:00, τελεῖται ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἐν ᾧ ψαλήσεται ὁ Μέγας Κανών, ποίημα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἐπισκόπου Κρήτης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος, τὴν ἑπομένην, Πέμπτην, 7ην ἰδίου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος, θὰ προστῇ τῆς τελεσθησομένης Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ὅτι τὴν Παρασκευήν, 8ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 19:00, ψαλήσεται ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὅστις θὰ προστῇ καὶ τὴν ἑπομένην, Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 9ην ἰδίου, τῆς τελεσθησομένης Θείας Λειτουργίας (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ἐπίσης, γνωρίζεται ὅτι ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, θὰ χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ:

  • Τὸ Σάββατον, 9ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καὶ ὥραν 18:00, κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινόν.
  • Τὴν Κυριακήν, 10ην ἰδίου, καὶ ὥραν 18:00 κατὰ τὸν τελευταῖον Κατανυκτικὸν Ἑσπερινόν.

Τέλος, ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Κυριακήν, 10ην ἰδίου, Ε΄ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, τελοῦνται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....