Νέο πρόγραμμα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης»
διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 17/1/2022 έως 13/3/2022 και θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εξαποστάσεως με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.ΠΘ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., με μεταδιδακτορική έρευνα στο  Materials and Engineering Research Institute (MERI), Sheffield, UK. Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως κύριος ερευνητής, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσοτέρων των τριάντα (30) ερευνητικών και αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, στον τομέα της τεχνολογίας προηγμένων υλικών,  της εκπαίδευσης ενηλίκων, της αξιολόγησης της εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένοι στα επιμέρους  γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Έναρξη προγράμματος: 17/1/2022
Λήξη προγράμματος: 13/3/2022
Διάρκεια: 155 διδακτικές ώρες
Κόστος:  280 ευρώ
Παρέχεται εκπτωτική πολιτική
Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης: 7,5 ECTS
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  10/12/2021  έως 16/1/2022

Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι  οποίοι διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αναγκαιότητα προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 145 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 10 ώρες σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.
Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου κάποιος εκπαιδευτής να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του  προγράμματος  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί ουσιαστικό και τυπικό εφόδιο για τους υποψηφίους εκπαιδευτές ενηλίκων,  προκειμένου  να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας οι εκπαιδευτές ενηλίκων εγγράφονται στο μητρώο εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, και μπορούν να διδάσκουν σε προγράμματα φορέων διαβίου μάθησης (Κ.Ε.Κ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κ.λ.π). Από τα παραπάνω είναι εμφανής η σπουδαιότητα του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τους υποψηφίους εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και για την αναβάθμιση των προσόντων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι:
⦁ Σε επίπεδο γνώσεων:
⦁ θα προσδιορίζουν και θα αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά τις αρχές μάθησης ενηλίκων
⦁ θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική
⦁ θα κατανοήσουν και θα περιγράφουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη διερεύνηση αναγκών, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
⦁ Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
⦁ θα εφαρμόζουν τις αρχές δυναμικής της ομάδας
⦁ θα διαμορφώσουν το σχέδιο μαθήματος με χρήση των κατάλληλων τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
⦁ Σε επίπεδο στάσεων:
⦁ θα ευαισθητοποιηθούν στην αξιοποίηση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
⦁ θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
⦁ υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.
⦁ ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και σε άλλα μητρώα εκπαιδευτών  ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του  θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο  της εκπαίδευσης ενηλίκων
⦁ Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς  και να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση.
Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:
⦁ Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
⦁ Κατοχή προσωπικού e-mail
⦁ Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

Μέθοδος υλοποίησης (εως 200 λέξεις)
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ.
Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.
Επίσης θα υπάρξουν συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.
Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (forum), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν σχέδιο μικροδιδασκαλίας επί χάρτου και λάβουν ανατροφοδότηση από αξιολογητή.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:
⦁ Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
⦁ Οδηγός μελέτης
⦁ Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS
⦁ Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.
⦁ Επιπλέον μοριοδότηση σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτές ενηλίκων για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις δομών Δια Βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.)

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και
Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική
Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) το θέμα της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα.
Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι – Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Περιλαμβάνει: α) τη διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων, β) τις ειδικές ομάδες στόχου και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δ) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ε) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές – Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία
Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου, γ) τη Σύνοψη του προγράμματος και δ) το σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:
α) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το τελικό quiz ανατροφοδότησης στο τέλος του προγράμματος
β) έχουν σχεδιάσει και υποβάλει προς αξιολόγηση σχέδιο μικροδιδασκαλίας συνοδευόμενο από φύλλo/α εργασίας και παρουσίασης power point
γ) έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.
Εκπτωτική πολιτική ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων:
⦁ ΑΜΕΑ, έκπτωση 20% (220 ευρώ)
⦁ Άνεργοι με κάρτας ανεργίας σε ισχύ, έκπτωση 10% (250 Ευρώ)
⦁ Προσωπικό ΑΠΘ έκπτωση 10% (250 ευρώ)
Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ Τράπεζα Πειραιώς
Αριθ. Λογ. 5202-057157-381
IBAN GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381
το ποσό των 280 ευρώ, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180 και 100 Ευρώ.
Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73532.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

https://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/aitisi-eeedvm-28/

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail eeedvm.auth@gmail.com  :
⦁ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
⦁ Τίτλους σπουδών
⦁ Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.
Συγκεκριμένα,
⦁ για την εκπτωτική κατηγορία 1: Σχετική γνωμάτευση
⦁ για την εκπτωτική κατηγορία 2: Βεβαίωση ανεργίας
⦁ για την εκπτωτική κατηγορία 3: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
αποδεικνύει την ιδιότητα

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοικητικά Υπεύθυνο κ. Ιωάννη Οσσανλή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 6944446341 & 2310 996029, e-mail: eeedvm.auth@gmail.com  ή με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ. Αζαρία Μαυρόπουλο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:  6944308483 & 2310 995892, e-mail: azarias@auth.gr.
Ιστοσελίδα προγράμματος: http://diaviouedu.web.auth.gr

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....