Από σήμερα το μετρό για τα δυο rapid test, ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν ένα

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, η διενέργεια του πρώτου rapid test

 

για τους ανεμβολίαστους οι οποίοι καλούνται πλέον να κάνουν δύο ελέγχους την εβδομάδα.

 

Σύμφωνα με τον εργατολόγο-δικηγόρο Γιάννη Καρούζο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνηθεί να κάνει τα rapid test που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο, η άρνηση του θα αποφέρει στέρηση του μισθού του ενώ αν από αυτό προκληθεί δυσλειτουργία στην επιχείρηση ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλλει τη σύμβαση εργασίας.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης ζητήσει στον εργαζόμενο να κάνει πάνω από δύο rapid test, τότε αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος.

Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μπορούν να κληθούν από τον εργοδότη τους να διενεργούν τους ελέγχους για την πρόσβαση των πελατών στο μαγαζί. Όπως μας εξηγεί ο Γιάννης Καρούζος η διενέργεια ελέγχων για την πρόσβαση των πελατών στην επιχείρηση ανήκει στον εργοδότη ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Αυτό, όπως σημειώνει, μπορεί να σημαίνει για μία μικρή επιχείρηση ότι θα κάνει τους ελέγχους ένας υπάλληλος από το υπάρχον προσωπικό ή για μία μεγάλη επιχείρηση μπορεί να υπάρξει νέα πρόσληψη για την κάλυψη αυτής της θέσης.

Ποιοι μπορούν να κάνουν ένα Rapid test

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο ημερών ή 48 ωρών. Σε περίπτωση που καλούνται να παραστούν εκτάκτως στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

 

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία ημέρα την εβδομάδα ή δύο ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, μία φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

Υποχρέωση για διενέργεια rapid test για να προσέλθουν στην εργασία τους έχουν:

α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση

β) Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κλπ.

γ) Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορονοϊό COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόση-σης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Η απόδειξη αυτών γίνεται, κατά περίπτωση, με την επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC).

Δήλωση εργοδοτών

Μέχρι σήμερα 8 Νοεμβρίου ώρα 00.00 εχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης «περί υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 κατά την εβδομάδα αναφοράς» για τις εβδομάδες αναφοράς 18-24 Οκτωβρίου και 25-31 Οκτωβρίου.

Αναφορικά με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι ακόλουθες τρεις τιμές:

– Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους
– Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς
– Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

στις προηγούμενες τρεις:

– παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας,
– απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια,
– κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.

Β) Δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω έντυπο (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού) , οι ακόλουθες περιπτώσεις εργαζομένων, που τυχόν εμφανίζονται στο σύστημα ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης:

– περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση)

– περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει

Γ) Δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και μη συμπεριληψής τους στην υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, των εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. (π.χ. εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου). Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου εντός της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής.

Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συν-εργασία λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους εβδομαδιαίως και ως εκ τούτου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α. για τις περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης.

Ε) Επιχειρήσεις-Εργοδότες εργαζομένων για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης, αλιεργατών και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 Κ.Υ.Α..

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο