Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας στην Πόλη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Την Δευτέραν, 28ην λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Οὐκρανίας καί διεβίβασεν εἰς τόν Γενικόν Πρόξενον Ἐντιμότατον κ. Roman Nedilskyi καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ τήν ἀμέριστον συμπάθειαν, συμπαράστασιν καί ἀλληλεγγύην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός αὐτούς, τήν ἐν τῇ Πόλει πολυάριθμον Οὐκρανικήν Κοινότητα καί ὁλόκληρον τόν ἡρωϊκόν λαόν τῆς χώρας των, ἐνῶ συγχρόνως τούς διεβεβαίωσε διά τάς συνεχεῖς προσευχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, τῆς διατηρήσεως τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ἀμέσου καταπαύσεως τοῦ πυρός καί τῆς εἰσβολῆς ξένων δυνάμεων εἰς αὐτήν.

 

 

Ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ηὐχαρίστησε τήν Α.Θ.Παναγιότητα διά τήν νέαν ταύτην στοργικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τούς συνομιλητάς του διά τάς τρεχούσας ἐξελίξεις καί τήν πορείαν τῶν ἀρξαμένων διαπραγματεύσεων.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2022

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....